Imiku hoolduspaki andmine

Tallinna Linnavalitsus 16.12.2009 määrus number 96
jõustumine 01.01.2010

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2010 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

16. detsember 2009 nr 96

 

 

 

 

 

Imiku hoolduspaki andmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 1 alusel.

 

 

 

       

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

(1) Määrus kehtestab imiku hoolduspaki andmise tingimused.

(2) Imiku hoolduspaki andmise eesmärk on toetada pere toimetulekut lapse sünnil.

§ 2.  Õigustatud isikud

(1) Imiku hoolduspakk antakse:

1) lapse vanemale tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt ühe aasta vahetult enne lapse sündi;

2) lapse hooldajale perekonnas hooldamise lepingu alusel, kui laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik;

3) lapse eestkostjale, kui laps ja eestkostja on  rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud.

(2) Imiku hoolduspakk antakse lapse vanemale, hooldajale või eestkostjale haiglast lahkumisel, kuid hiljemalt kahe kalendrikuu jooksul pärast lapse sündi.

§ 3.  Imiku hoolduspakkide andmise korraldamine

(1) Imiku hoolduspakkide andmise korraldab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

(2) Imiku hoolduspakk antakse lapse vanemale, hooldajale või eestkostjale Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus, aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus ja Aktsiaseltsi Fertilitas haiglas. Kui laps on sündinud mujal, saab lapse vanem, hooldaja või eestkostja imiku hoolduspaki Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikust lapse sünnitõendi esitamisel.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2003 määrus nr 95 "Imiku hoolduspakkide andmine"  tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Rakendussäte

Enne 1. jaanuari 2010 sündinud lapse vanemale, hooldajale või eestkostjale antakse imiku hoolduspakk käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud korras.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär