Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 246

Redaktsiooni kehtivus 10.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2009 nr 246

 

 

 

 

Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ja juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 lg 2 ja § 31 lg 9, Tallinna Linna Valimiskomisjoni 27. novembri 2009 otsusest nr 42 ja seoses asjaoluga, et Maimu Bergi volitused keskkonnakomisjoni liikmena lõppesid samaaegselt tema volituste peatumisega linnavolikogu liikmena ning võttes aluseks keskkonnakomisjoni esimehe esildise

 

 

     

1. Muuta linnavolikogu 19. novembri 2009 otsusega nr 220 kinnitatud keskkonnakomisjoni koosseisu ning kinnitada komisjoni liikmeks linnavolikogu liige Jörgen Siil.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees