Osalemine majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime" meetme "Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamine" välisprojektis "Turundustegevused Rootsis", projekti sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Kairi Tenistele

Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 243

Redaktsiooni kehtivus 10.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2009 nr 243

 

 

 

 

Osalemine majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime" meetme "Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamine" välisprojektis "Turundustegevused Rootsis", projekti sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Kairi Tenistele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 10 lg 1, § 22 lg 1 p 8 ja § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 6 lg 3, § 26 lg 1 p 8, § 44 lg 1 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 "Välisprojektides osalemise kord" § 6 lg 2 p 1, § 9 lg 1 p 1, § 9 lg 2 ja § 10 lg 2 alusel

 

 

     

1. Osaleda juhtpartnerina majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime" meetme "Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamine" välisprojektis "Turundustegevused Rootsis" (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi ettevõtlusamet), registrikood 75023817, aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn.

3. Volitada ettevõtlusameti juhatajat Kairi Tenistet Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti eelarvega summas 1 876 140 krooni (välistoetus ja omafinantseering kokku), millest Tallinna linna omafinantseering on 562 842 krooni aastatel 2009–2010, sh 2009. aastal 168 853 krooni, 2010. aastal 393 989 krooni. Välistoetus Tallinnale on projekti eelarves 1 313 298 krooni.

5. Nõustuda projekti sildfinantseerimise avamisega Tallinna Ettevõtlusametile 2009. aastal summas 393 989 krooni, 2010. aastal summas 919 309 krooni.

6. Tallinna linna omafinantseering summas 562 842 krooni kaetakse Tallinna linna eelarves ettevõtlusametile tootegrupi "turismi arendamine" kuludeks ettenähtud vahendite arvelt.

7. Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide osakonnale ja finantsteenistusele.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees