Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
02.12.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme linnaosa vanema ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1962
Redaktsiooni kehtivus:02.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 2. detsember 2009 nr 1962-k

 

 

Nõmme linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lg 2 p 3, § 571 lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse
§-de 19, 23 ja 24 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 7, § 52 lg-tega 2 ja 8, § 104 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 11.detsembri 2008 määrusega nr 44 kinnitatud "Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord" § 15 lg-ga 4, § 16
lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 6 kinnitatud
"Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimäärus" § 7 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 55 "Nõmme linnaosa põhimäärus" § 16 lg-ga 1 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Rainer Vakra Nõmme linnaosa vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks alates 3. detsembrist 2009.

2. Määrata Nõmme linnaosa vanema Rainer Vakra ametipalgaks 32 500 krooni kuus (palgaaste C8) alates ametisse astumisest.

3. Rainer Vakral on avaliku teenistuse staa˛i ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 5 aastat 3 kuud ja 18 päeva.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Rainer Vakrale ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär