Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 01.10.2009 nr 35
 
Tvk m 11.12.2008 nr 44
 
Tvk m 07.09.2006 nr 53
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Aktile viitab
 
Tlv k 18.08.2010 nr 1241
 
Tlv k 10.02.2010 nr 200
 
Tlv k 16.12.2009 nr 2088
 
Tlv k 16.12.2009 nr 2089
 
Tlv k 16.12.2009 nr 2091
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1960
Redaktsiooni kehtivus:02.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1960-k

 

 

Lasnamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lg 2 p 3, § 571 lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse
§-de 19, 23 ja 24 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 7, § 52 lg-tega 2 ja 8, § 104 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 11.detsembri 2008 määrusega nr 44 kinnitatud "Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord" § 15 lg-ga 4, § 16
lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 4 kinnitatud "Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus" § 7 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 53 "Lasnamäe linnaosa põhimäärus" § 16 lg-ga 1 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Kalle Klandorf Lasnamäe linnaosa vanema ametikohale Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste ajaks alates 3. detsembrist 2009.

2. Määrata Lasnamäe linnaosa vanema Kalle Klandorfi ametipalgaks 34 700 krooni kuus (palgaaste C9) alates ametisse astumisest.

3. Kalle Klandorfil on avaliku teenistuse staa˛i ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 10 aastat ja 27 päeva.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kalle Klandorfile ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär