Kristiine linnaosa vanema teenistusest vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 28.10.2009 korraldus number 1754

Redaktsiooni kehtivus 28.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. oktoober 2009 nr 1754-k

 

 

Kristiine linnaosa vanema teenistusest vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 16 lg 4, § 57 lg 2 p 3, § 571 lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 113 lg-te 1 ja 2, § 132 lg-te 1 ja 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 7, § 52 lg-tega 2 ja 8, § 54 lg 3 p-ga 1, lg 4 p-ga 2, lg-tega 5' ja 6, § 104 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 3 kinnitatud „Kristiine Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-tega 1 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 52 „Kristiine linnaosa põhimäärus“ § 16 lg-ga 1, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra § 32 lg-ga 2 ning tulenevalt Tallinna linna valimiskomisjoni 26. oktoobri 2009 otsusest nr 32 ja linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb teenistusest arvates 29. oktoobrist 2009 avaliku teenistuse seaduse § 113 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu.

2. Maksta Mihhail Korbile hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses seoses ametist vabastamisega teenistustähtaja möödumise tõttu, kui teda ei nimetata linnavalitsuse poolt linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või ei nimetata linna muu ametiasutuse juhiks. Hüvituse saamise õigus tekib järgmisel päeval pärast kõigi linnaosade vanemate ametisse nimetamist.

3. Mihhail Korbil anda teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara ja asjaajamine üle Kristiine linnaosa vanema asetäitja Jannu Kuusikule ning esitada hiljemalt 4. novembriks 2009 üleandmis- vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

4. Kristiine linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 29. oktoobrist 2009 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Jannu Kuusik.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mihhail Korbile, Jannu Kuusikule ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär