Haabersti linnaosa vanema teenistusest vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 28.10.2009 korraldus number 1752

Redaktsiooni kehtivus 28.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. oktoober 2009 nr 1752-k

 

 

Haabersti linnaosa vanema teenistusest vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 16 lg 4, § 57 lg 2 p 3, § 571 lg 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 113 lg-te 1 ja 2, § 132 lg-te 1 ja 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 7, § 52 lg-tega 2 ja 8, § 54 lg 3 p-ga 1, lg 4 p-ga 2, lg-tega 5' ja 6, § 104 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisaga 1 kinnitatud „Haabersti Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ § 7 lg-tega 1 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 50 „Haabersti linnaosa põhimäärus“ § 16 lg-ga 1, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-ga 2 ning tulenevalt Tallinna linna valimiskomisjoni 26. oktoobri 2009 otsusest nr 32 ja linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Haabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljev teenistusest arvates 29. oktoobrist 2009 avaliku teenistuse seaduse § 113 lõike 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu.

2. Maksta Viktor Vassiljevile hüvitust kasutamata puhkuse eest 6 kalendripäeva ulatuses.

3. Maksta Viktor Vassiljevile hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses seoses ametist vabastamisega teenistustähtaja möödumise tõttu, kui teda ei nimetata linnavalitsuse poolt linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või ei nimetata linna muu ametiasutuse juhiks. Hüvituse saamise õigus tekib järgmisel päeval pärast kõigi linnaosade vanemate ametisse nimetamist.

4. Viktor Vassiljevil anda teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara ja asjaajamine üle Haabersti linnaosa vanema asetäitja Juhan Hindovile ning esitada hiljemalt 4. novembriks 2009 üleandmis- vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

5. Haabersti linnaosa vanema ülesandeid täidab alates 29. oktoobrist 2009 kuni linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni linnaosa vanema asetäitja Juhan Hindov.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Viktor Vassiljevile, Juhan Hindovile ja Haabersti Linnaosa Valitsusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär