Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv p 22.04.2009 nr 20
 
Tvk m 22.06.2006 nr 45
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon heakorrakuu kampaania tulemuste kohta
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2009 istungi protokoll number 29/40
Jõustumine:25.06.2009
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2009 - ...

 

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

25. juuni 2009 nr 29

 

 

Päevakorrapunkt 40

 

 

 

Informatsioon heakorrakuu kampaania tulemuste kohta

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

võtta teadmiseks seletuskirjas toodud informatsioon Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja linnaosade valitsuste Tallinnas 24. aprillist –        24. maini 2009 elluviidud heakorrakuu kampaania tulemuste kohta.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE

 


 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

“Informatsioon heakorrakuu kampaania tulemuste kohta“ juurde.

 

 

 

Istungi protokolli päevakorrapunktiga võtab Tallinna Linnavalitsus teadmiseks informatsiooni Tallinnas 24. aprillist kuni 24. maini 2009 toimunud  heakorrakuu kampaania tulemuste kohta.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 5 on Tallinna kui omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada linnas heakorda. Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 3 lg 1 kohaselt korraldavad heakorraalast tööd Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja linnaosade valitsused vastavalt oma pädevusele.

1. Tulenevalt eeltoodust korraldasid Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja linnaosade valitsused Tallinnas 24.04. – 24.05.2009 heakorrakuu, sh osaledes seonduvates järelkoristustöödes. Heakorrakuu peakorraldajaks oli Tallinna Keskkonnaamet. Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2009 istungi protokolli nr 20 päevakorrapunkti 29 otsuse punktis 2 kohustati Tallinna Keskkonnaametit esitama koondaruanne heakorrakuu kampaania tulemustest Tallinnas Linnavalitsuse 17. juuni 2009 istungile.

2. Avaüritusele Põhja-Tallinna linnaosas 24. aprillil 2009 kogunes Stroomi rannahoone juurde ca 600 inimest. Üheskoos koristati Stroomi randa ja rannaparki ning Merimetsa riigimetsa Kolde pst, Pelguranna tn, Merimetsa tee ja kõrgepinge liini vahelist maa-ala. Liivast puhastati Stroomi rannapargi haljasala, jalakäijate teed ja põõsastealune maapind ning korvpalliväljakuga piirnev mägimändidega kaetud haljasala. Jäätmeid viidi ära ca 75 m3. Samuti nõustati linnakodanikke  jäätmealase infoga.

3. Linnaosade valitsused korraldasid heakorratalguid kõikides linnaosades. Koristustöödele kaasati mittetulundusühinguid, korteriühistuid, koolide õpilasi, noorteorganisatsioone, üliõpilasi jt. Alljärgnevalt on nimetatud põhilised heakorrakuu tegevused linnaosades:

o       omavoliliste prügimägede likvideerimine;

o       istepinkide ja prügikastide remont ja uute paigaldamine haljasaladele ja parkidesse;

o       puuokste lõikamine, kujundus- ja sanitaarraietööd, võsaraie, puhastati tähtsamate teede ääred ja kraavid;

o       elanikele ja korteriühistutele istikute jagamine;

o       tänavasiltide asendamine ja puhastamine ning puuduvate tänavasiltide paigaldamine.

 

4. Heakorrakuu jooksul toimusid igas linnaosas jäätmeinfotunnid, kus jäätmealast infot ning infomaterjale jagas keskkonnaameti spetsialist. Infotunnid toimusid:

Mustamäe

linnaosavalitsuses, A.H.Tammsaare tee 135

15. aprill kell 18.00

Pirita

sotsiaalmajas, Metsavahi tee 4 

21. aprill kell 17:30

Lasnamäe

linnaosavalitsuses, Punane tänav 16

29. aprill kell 15.00

Kristiine

linnaosavalitsuses, Tulika tn 33b

4. mai kell 18:00

Nõmme

halduskogu saalis, Vabaduse pst 77

6. mai kell 17:30

Kesklinn

linnaosavalitsuses, Nunne tänav 18

13. mai kell 17.00 

Haabersti

linnaosavalitsuses, Ehitajate tee 109 a 

14. mai kell 17:00

 

Infotundidel osales kokku ca 200 inimest.
25. aprillil 2009 toimus heakorrakuu infopäev kirbuturu raames. Jagati heakorra-, lemmiklooma- ja jäätmekäitluse teemalisi infomaterjale. Tutvuda sai säästva tarbimise ja jäätmeinfolavaga. Toimus koerteshow, kus Nõmme Noortemaja koerakasvatajad tutvustasid erinevaid koeratõuge ja kõike koerakasvatusega seonduvat. Kirbuturgu külastas ca 1000 inimest.

5. Tallinna linnaosade valitsuste andmete kohaselt on heakorrakuu jooksul ajavahemikus 24. aprill – 24. mai 2009 Tallinna Prügilasse viidud 765 tonni nii segaolmejäätmeid kui ka ehitus- ja lammutusjäätmeid ning puitu.

5.1. Linnaosade jaotus alljärgnevalt:

5.1.1. Nõmme linnaosa - 70 tonni

5.1.2. Lasnamäe linnaosa – 161 tonni

5.1.3. Haabersti linnaosa - 100 tonni

5.1.4. Kesklinn -  68 tonni

5.1.5. Pirita linnaosa - 43 tonni

5.1.6. Mustamäe linnaosa - 39 tonni

5.1.7. Põhja-Tallinna linnaosa – 112 tonni

5.1.8. Kristiine linnaosa – 172 tonni.

 

6. Tallinna linnaosadest viidi ära heakorrakuu raames ca 10 tonni rehve.

7. Kesto OÜ ja Tallinna Keskkonnaameti andmetel koguti heakorrakuu raames Tallinnas ohtlikke jäätmeid järgmiselt:

7.1.  Reostunud pakendid                   064 kg

7.2.  Vana õli                                      1618 kg

7.3.  Värvid                                        7087 kg

7.4.  Akud                                            972 kg

7.5.  Patareid                                         242 kg

7.6.  Lambid                                          868 tk

7.7.  Ravimid                              182 kg

7.8.  Kemikaalid                                     139 kg

7.9.  Õlifiltrid                                 6  kg

7.10. Elavhõbe                                       590 g

8. Täiendavalt koguti linnaosades koristustööde raames jäätmeid liigiti järgmiselt:

8.1. puisteliiv – 99 tonni;

8.2. aia- ja pargijäätmed – 255 m3.

 

9. Tallinna Kommunaalameti tegevused heakorrakuu jooksul:

 • maiks 2009 lõpetati kommunaalameti hooldusel olevate tänavate kevadkoristus 5 855 551 m2;
 • kevadkoristuse käigus koguti teemaalt pühkmeid 7442 t ja  olmejäätmeid 487 t;
 • tänavate pesemiseks kasutati 9553 m3 vett;
 • 8. maiks 2009 paigaldati ühissõidukite ootealadele 51 pinki;
 • teostati ühissõidukite ootealade ja neil paiknevate prügikastide pesemine ning tänavate ja kergliiklusteede survepesu.

 

10. Tallinna Transpordiamet teostas heakorrakuu raames linna hallatavate ootepaviljonide (kokku 164 tk) korrastamiseks töid alljärgnevalt:

 • klaasseintega ootepaviljonide kokku (88 tk.)  puuduvate ja lõhutud küljeklaaside paigaldamine: 54 tk;
 • puit-, metall- ja kiviseintega ootekodade (kokku 76 tk) seinte värvimine: 1229 m2;
 • puit-, metall- ja kiviseintega ootekodade seinte remont (deformeerunud metallpaneelide ja puuduvate või vigastatud puitdetailide korrastamine/asendamine ja muu jooksev remont) 118   m2;
 • katuste remont: 48 m2;
 • lõhutud istepinkide asendamine ja remont: 7 tk;
 • klaaspaviljonide klaasseinte regulaarne pesu ja vajadusel grafiti eemaldamine.

 

11. 5. mail 2009 avati näitus lillekujunduse ideekonkursi töödest Vene Kultuurikeskuses. Näitus jäi avatuks kolmeks nädalaks.

 

12. Heakorrakuu lõpuürituseks olid koristustalgud Lasnamäe Paekaldal, mida korraldas Tallinna Keskkonnaamet koostöös Lasnamäe Linnaosa Valitsusega. Paekalda valiti lõpuürituseks seetõttu, et tegemist  on alaga, mis on tugevasti kannatanud inimmõju tõttu, kuid kus siiski leidub mitmeid haljastuslikult väärtuslikke objekte, muu hulgas looduskaitseliselt eriti väärtuslik loopealne, mis on kasvukohaks kaitstavatele taimeliikidele. Talgutele kogunes ca 100 inimest: Läänemere Gümnaasiumi õpilased, mereväelased, Keskerakonna Noortekogu Lasnamäe klubi, linnaosa elanikud ja teised aktiivsed linnakodanikud. Tallinna Prügilasse viidi ca 16 tonni segaolmejäätmeid, vanarehve koguti 1,7 tonni.

13. Tallinna Linnavalitsus eraldas 1 000 000 krooni linnavalitsuse reservfondist linnaosade territooriumilt ebaseaduslike prügimägede likvideerimiseks ning täiendavate heakorratööde tegemiseks heakorrakuu jooksul.

 

Lingid õigusaktidele:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Tallinna põhimäärus

Tallinna linna heakorra eeskiri

 

 

 

 

Arvo Käärd

Tallinna Keskkonnaameti juhataja