Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruse nr 3 "Tallinna põhimääruse muutmine" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 25.06.2009 määrus number 24
jõustumine 29.06.2009

Redaktsiooni kehtivus 15.04.2010 - ...

REDAKTSIOON:

Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2009 nr 24

 

 

Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruse nr 3 Tallinna põhimääruse muutmine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lg 2 ja § 22 lg 1 p 9 alusel ning kooskõlas planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevate teiste seaduste muutmise seadusega.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“6) ruumilist planeerimist;“;

2) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 31 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“31) üldplaneeringu algatamine ja kehtestamine;“;

3) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 33 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“33) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ja planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine;“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruses nr 3 “Tallinna põhimääruse muutmine“ tehakse järgmised muudatused:

1) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

2) paragrahvi 3 lõiked 3, 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Määruse § 1 punktid 2, 3, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18 ja punkt 26 osas, millega tunnistatakse kehtetuks põhimääruse § 54 lõige 8, jõustuvad 1. juulil 2009.“;

4) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

§ 3.  Määruse § 2 jõustub 29. juunil 2009, § 1 jõustub 1. juulil 2009.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees