Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruse nr 3 "Tallinna põhimääruse muutmine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 25.06.2009 määrus number 24
Jõustumine:29.06.2009
Redaktsiooni kehtivus:15.04.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2009 nr 24

 

 

Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruse nr 3 Tallinna põhimääruse muutmine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lg 2 ja § 22 lg 1 p 9 alusel ning kooskõlas planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevate teiste seaduste muutmise seadusega.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“6) ruumilist planeerimist;“;

2) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 31 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“31) üldplaneeringu algatamine ja kehtestamine;“;

3) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 33 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“33) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ja planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine;“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruses nr 3 “Tallinna põhimääruse muutmine“ tehakse järgmised muudatused:

1) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

2) paragrahvi 3 lõiked 3, 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Määruse § 1 punktid 2, 3, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18 ja punkt 26 osas, millega tunnistatakse kehtetuks põhimääruse § 54 lõige 8, jõustuvad 1. juulil 2009.“;

4) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

§ 3.  Määruse § 2 jõustub 29. juunil 2009, § 1 jõustub 1. juulil 2009.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees