Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel 20. märtsil 2008 sõlmitud investeerimistoetuse lepingu muutmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

Tallinna Linnavalitsus 10.06.2009 korraldus number 1025

Redaktsiooni kehtivus 10.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. juuni 2009 nr 1025-k

 

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel 20. märtsil 2008 sõlmitud investeerimistoetuse lepingu muutmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2007 määruse nr 58 “Tallinna linna 2008. aasta eelarve“ lisaga 6 “Investeerimistegevuse eelarve“ ja Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2008 määruse nr 38 „Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve“ lisaga 5 “Kulude eelarve“

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel 20. märtsil 2008 sõlmitud investeerimistoetuse lepingu lisa 2 projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingu lisale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Ettevõtlusametile ja Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2009

korralduse nr 1025-k

LISA

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel 20. märtsil 2008 sõlmitud investeerimistoetuse lepingu lisa 2

 

 

Tallinnas, “....“ juunil 2009

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ......... juuni 2009 korralduse nr .... alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli

ja

Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, registrikoodiga 90009231, asukohaga
Suur-Sõjamäe tn 10a, Tallinn 11415, mida esindab juhatuse liige Anu Lõhmus (edaspidi investeerimistoetuse saaja),

 

keda edaspidi nimetatakse eraldi pool või koos pooled, arvestades asjaolu, et

 

  • investeerimistoetuse saaja ja Niine 11 kinnistu arendaja Dalton Invest OÜ vahel on 31. märtsil 2008 sõlmitud üürileping (muudetud 20. veebruari 2009 ja 03. märtsi 2009 üürilepingu muutmise kokkulepetega), mille kohaselt Dalton Invest OÜ pidi 22. detsembriks 2008 ja kokkulepitud tasu eest andma investeerimistoetuse saaja kasutusse Niine tn 11 viiendal ja kuuendal korrusel paiknevad bürooruumid;
  • Dalton Invest OÜ ei ole kinni pidanud 31. märtsil 2008 sõlmitud üürilepingu tingimustest, kuna 22. detsembriks 2008 ei olnud Dalton Invest OÜ ülalnimetatud bürooruumide ehitamist veel alustanud, sest tal puudusid vastavad tehnilised tööjoonised ja -projektid;
  • 3. märtsil 2009 sõlmitud üürilepingu muutmise kokkuleppega muudeti lepingu tähtaegu, mille kohaselt Dalton Invest OÜ pidi investeerimistoetuse saajale bürooruumid üle andma 31. mail 2009 VI korruse ja 30. juunil 2009 V korruse, kuid 11. mail 2009 Tallinna Linnaehituse AS-i poolt investeerimistoetuse saajale esitatud kirjaliku arvamuse kohaselt ei ole Dalton Invest OÜ poolt ehitustööde valmimiseks pakutud uus tähtaeg reaalne;
  • investeerimistoetuse saaja nõukogu otsustas 6. mail 2009 taganeda investeerimistoetuse saaja ja Dalton Invest OÜ vahel 31. märtsil 2008 sõlmitud üürilepingust;
  • investeerimistoetuse saaja nõukogu otsustas 1. juunil 2009 sõlmida üürilepingu OÜ-ga Baltika TP, mille kohaselt OÜ Baltika TP annab alates 31. juulist 2009 määratud tähtajaks ja kokkulepitud tasu eest investeerimistoetuse saajale kasutusse Veerenni tn 24 III ja IV korrusel asuvad bürooruumid,

 

leppisid pooled kokku järgmistes poolte vahel 20. märtsil 2008. aastal sõlmitud investeerimistoetuse lepingu (edaspidi leping) muudatustes:

 

1. Lepingu punkt 2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„2.1 Lepingu alusel eraldab Ametiasutus investeerimistoetuse saajale uue ettevõtlusinkubaatori (loomeinkubaator) rajamiseks kuni 2 000 000 (kaks miljonit) krooni (edaspidi investeerimistoetus).“.

 

2. Lepingu punkt 2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„2.2 Investeerimistoetuse saaja kasutab investeerimistoetust sihtotstarbeliselt ja säästlikult Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid poolt üüritava ning sisustatava loomeinkubaatori (asukohaga Veerenni tn 24, Tallinn) tegevuse käivitamiseks.“.

 

3. Lepingu punkti 3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„3.1 Investeerimistoetus (maksimaalselt summas 2 000 000 (kaks miljonit) krooni) eraldatakse investeerimistoetuse saajale teostatud tööde eest, mille kohta investeerimistoetuse saaja esitab punktis 4.1 sätestatud aruandeid. Investeerimistoetus kantakse investeerimistoetuse saaja arveldusarvele viie tööpäeva jooksul pärast punktis 4.1 nimetatud aruannete kinnitamist Ametiasutuse poolt.“

 

4. Arvestades punktides 2 ja 3 toodud muudatusega lepivad pooled kokku, et investeerimistoetuse saaja kannab Ametiasutuse arveldusarvele lepingu punktide 3.1.1-3.1.3 alusel investeerimistoetuse saajale eraldatud 5 500 000 (viis miljonit viissada tuhat) krooni alljärgnevalt:

4.1. 2 500 000 (kaks miljonit viissada tuhat) krooni viie tööpäeva jooksul alates käesoleva lepingu muudatuse allakirjutamisest poolte poolt;

4.2. 3 000 000 (kolm miljonit) krooni kolme tööpäeva jooksul pärast Dalton Invest OÜ poolt tagastatava üüri ettemakse või selle osa laekumist investeerimistoetuse saaja arveldusarvele.

 

5. Lepingu punktid 3.1.4 ja 3.1.5 tunnistatakse kehtetuks.

 

6. Lepingu punkt 4.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„4.1 Ametiasutus teostab investeerimistoetuse sihipärase kasutamise kohta kontrolli ning nõuab selleks investeerimistoetuse saajalt aruandeid, mis tõendavad tööde teostamist lepingu punktis 2.2 nimetatud otstarbel. Aruannetele tuleb lisada koopiad investeerimistoetuse saaja ja tööde teostaja poolt allkirjastatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktidest ja kuludokumentidest. Investeerimistoetuse kasutamise kohta esitatakse aruandeid mitte harvemini kui alljärgnevatel tööde teostamise tähtaegadel:

4.1.1 hiljemalt 31. juuli 2009 – punktis 2.2 nimetatud ruumide sisearhitektuursete lahenduste (eskiis-, eel-, tööprojekt, sh vajadusel eriprojektid) valmimine;

4.1.2 hiljemalt 1. september 2009 – punktis 2.2 nimetatud ruumide ümberehitustööde lõpetamine;

4.1.3 hiljemalt 15. oktoober 2009 – loomeinkubaatori tegevuse käivitamine.

Investeerimistoetuse kasutamise lõpparuande esitab toetuse saaja Ametiasutusele hiljemalt 31. detsembriks 2009.“.

 

7. Käesolev lepingu lisa 2 on lepingu lahutamatuks osaks ja jõustub mõlema poole poolt allakirjutamise hetkest.

 

8. Käesolev lepingu lisa 2 on koostatud 2 (kahes) võrdse õigusliku jõuga eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb 1 (üks) eksemplar.

 

Tallinna linn                                                            Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

 

________________                                                __________________

Jaanus Mutli                                                              Anu Lõhmus

Abilinnapea                                                               Juhatuse liige

Pank: AS SEB Eesti Ühispank                                  Pank: AS SEB Eesti Ühispank

Arveldusarve nr: 10220077790016                           Arveldusarve nr: 10220058668015

Viite nr: 5005050050050225                                    Makse saaja: Sihtasutus Tallinna

Makse saaja: Tallinna Linnakantselei                          Ettevõtlusinkubaatorid

Finantsteenistus

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär