Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele

Tallinna Linnavolikogu 30.04.2009 otsus number 91

Redaktsiooni kehtivus 30.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2009 nr 91

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele

 

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40

 

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele ettepanek:

1.1 teha Riigikogule ettepanek Eesti Vabariigi põhiseaduse § 60 muutmise algatamiseks eesmärgiga vähendada Riigikogu liikmete arvu 81‑ni ja rakendada muudatust alates Riigikogu 2011. aasta korralistest valimistest;

1.2 muuta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust, kehtestades üle 300 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse volikogu koosseisu suuruseks vähemalt 51 liiget ja rakendada vastavat seadusemuudatust alates järgmisest kohaliku omavalitsuse volikogu valimisest 2009. aasta oktoobris.

2. Tallinna Linnavalitsusel edastada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees