Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 08.02.2018 nr 4
Aktile viitab
 
Tlv m 25.03.2009 nr 23
Akti muudavad
 
Tvk m 09.09.2010 nr 45
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Korteriühistute energiamärgise väljastamise kulude ja korteriühistute koolituskulude katmiseks toetuse eraldamise kord
Tallinna Linnavolikogu 19.03.2009 määrus number 9
Jõustumine:01.04.2009
Kehtetuks tunnistamine:19.02.2018
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 19.02.2018 [RT IV, 07.06.2013, 4]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 08.02.2018 nr 4 [RT IV, 16.02.2018, 26 - jõust. 19.02.2018]

REDAKTSIOON:
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn

19. märts 2009 nr 9

Korteriühistute energiamärgise väljastamise kulude ja korteriühistute koolituskulude katmiseks toetuse eraldamise kord

Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 31 ja § 32 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2008 määruse nr 107 “Energiamärgise vorm ja väljastamise kord“ alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktiga 5 ja Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktiga 5.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Korteriühistute energiamärgise väljastamise kulude ja korteriühistute koolituskulude katmiseks toetuse eraldamise kord reguleerib toetuse eraldamist:

1) korteriühistule elamu energiamärgise väljastamise kulude katmiseks (edaspidi energiamärgise toetus);

2) korteriühistule tema tegevusega seotud isikute koolituskulude katmiseks (edaspidi koolitustoetus).

§ 2. Energiamärgise toetuse ja koolitustoetuse subjekt

Käesolev kord laieneb Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele.

2. peatükk
ENERGIAMÄRGISE TOETUSE ÜLDTINGIMUSED

§ 3. Energiamärgise toetuse eraldamise tingimused

(1) Energiamärgise toetuse eraldamise eelduseks on kehtiva energiamärgise, mille andmed on kantud ehitisregistrisse, olemasolu.

(2) Energiamärgise andmete olemasolu ehitisregistris kontrollib energiamärgise toetuse eraldaja Tallinna Linnavaraamet (edaspidi linnavaraamet).

§ 4. Energiamärgise toetuse taotlus

(1) Energiamärgise toetuse taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:

1) toetust taotleva korteriühistu nimi ja registrikood;

2) toetust taotleva korteriühistu aadress;

3) energiamärgise väljastaja nimi;

4) toetust taotleva korteriühistu arvelduskonto number;

5) toetust taotleva korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;

6) taotluse esitamise kuupäev.

(2) Energiamärgise toetuse taotlusele tuleb lisada koopia energiamärgisest, sealhulgas tiitelleht koos energiamärgise sisulehtedega.

(3) Energiamärgise toetuse taotlus esitatakse linnavaraametile.

§ 5. Energiamärgise toetuse summa

Korteriühistule elamu energiamärgise väljastamisega seotud kulude katmiseks eraldab linnavaraamet ühekordset toetust summas 95,87 (üheksakümmend viis koma kaheksakümmend seitse) eurot ühe korteriühistu iga elamu kohta.
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

§ 6. Energiamärgise toetuse väljamaksmine

(1) Linnavaraamet teeb otsuse energiamärgise toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta 10. tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormisatud taotluse saamist ning eeldusel, et on täidetud käesoleva korra § 3 lõige 1.

(2) Energiamärgise toetus kantakse üle korteriühistu seadusliku esindaja poolt allkirjastatud taotluses märgitud arvelduskontole 21 päeva jooksul peale toetuse eraldamise kohta otsuse tegemist.

3. peatükk
KOOLITUSTOETUSE ÜLDTINGIMUSED

§ 7. Koolitustoetuse väljastamise tingimused

(1) Koolitustoetust on korteriühistul võimalik taotleda pärast korteriühistutele suunatud koolitusel osalemist ning koolituse maksumuse tasumist koolitajale.

(2) Koolitustoetust eraldatakse mittetulundusühingu Tallinna Korteriühistute Liit, mittetulundusühingu Eesti Korteriühistute Liit või mittetulundusühingu Eesti Kinnisvara Haldajate Hooldajate Liit poolt korraldatud koolituste kulude katmiseks.

§ 8. Koolitustoetuse taotlus

(1) Koolitustoetuse taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) toetust taotleva korteriühistu nimi ja registrikood;

2) toetust taotleva korteriühistu aadress;

3) koolitusel osalenud isiku nimi;

4) toetust taotleva korteriühistu arvelduskonto number;

5) toetust taotleva korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;

6) taotluse esitamise kuupäev.

(2) Koolitustoetuse taotlus esitatakse linnavaraametile.

(3) Koolitustoetuse taotluse saab esitada vastava kalendriaasta jooksul ja vastavas kalendriaastas toimunud koolituse kulude katmiseks.

(4) Koolitustoetuse taotlusele tuleb lisada:

1) mittetulundusühingu Tallinna Korteriühistute Liit poolt korraldatud koolituse puhul Tallinna Korteriühistute Liidu poolt väljastatud tõend, mis tõendab taotluses nimetatud isiku osalemist koolitusel;

2) mittetulundusühingu Eesti Korteriühistute Liit poolt korraldatud koolituse puhul Eesti Korteriühistute Liidu poolt väljastatud tõend, mis tõendab taotluses nimetatud isiku osalemist koolitusel;

3) mittetulundusühingu Eesti Kinnisvara Haldajate Hooldajate Liit poolt korraldatud koolituse puhul koopia taotluses nimetatud isikule väljastatud kutsetunnistusest.

§ 9. Koolitustoetuse summa

(1) Koolitoetuse summa on 127,80 (ükssada kakskümmend seitse koma kaheksakümmend) eurot.
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

(2) Koolitustoetust saab taotleda üks kord kalendriaastas § 7 lõikes 2 nimetatud mittetulundusühingute poolt korraldatud koolituste kulude osas.

§ 10. Koolitustoetuse väljamaksmine

(1) Linnavaraamet teeb otsuse koolitustoetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta 10 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse saamist ning eeldusel, et on täidetud käesoleva korra § 9 lõige 2.

(2) Koolitustoetus kantakse üle korteriühistu seadusliku esindaja poolt allkirjastatud taotluses märgitud arvelduskontole 21 päeva jooksul peale toetuse eraldamise kohta otsuse tegemist.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 11. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2009.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees