Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.11.2012- ...
 
11.11.2010-31.10.2012
 
10.06.2010-10.11.2010
 
27.05.2010-09.06.2010
 
01.04.2009-26.05.2010

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses Tallinna Linnavaraameti moodustamisega
Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus number 7
Jõustumine:01.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:10.06.2010 - 10.11.2010

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 03.06.2010 nr 31, jõustumine 10.06.2010

Tvk m 20.05.2010 nr 27, jõustumine 27.05.2010

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

5. märts 2009 nr 7

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses Tallinna Linnavaraameti moodustamisega

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p‑de 3, 5, 6, 7, 29, § 30 lg 1 p 1 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 otsusest nr 237 “Tallinna Maa-ameti ja Tallinna Elamumajandusameti ümberkorraldamine Tallinna Linnavaraametiks”.

 

 

     

§ 1.  Alljärgnevates Tallinna Linnavolikogu määrustes asendatakse sõnad “Tallinna Maa-amet” sõnadega “Tallinna Linnavaraamet” vastavas käändes:

1) 11. detsembri 2008 määrus nr 42 “Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2009. aastal”;

2) 23. märtsi 2006 määrus nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord”;

3) 2. juuni 2005 määrus nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord”;

4) 3. märtsi 2005 määrus nr 17 “Tallinna haljastuse arengukava kinnitamine”;

5) 10. veebruari 2005 määrus nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord”;

6) 29. mai 2003 määrus nr 35 “Tallinna linna ehitusmääruse kinnitamine”;

7) 13. juuni 2002 määrus nr 40 “Tallinna maamaksu registri põhimääruse ja Tallinna linnamaa registri põhimääruse kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 49 ja 21. detsembri 2000 määruse nr 63 muutmine”;

8) 13. juuni 2002 määrus nr 38 “Tallinna maaregistri pidamise põhimääruse kinnitamine”;

9) 4. aprilli 2002 määrus nr 21 “Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra kinnitamine”;

10) 18. mai 2000 määrus nr 16 “Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord”.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määruses nr 8 “Linnavara võõrandamise kord” asendatakse sõnad “Tallinna Maa-amet” sõnadega “Tallinna Linnavaraamet” ning sõna “elamumajandusamet” sõnaga “linnavaraamet” vastavas käändes.

§ 3.  Alljärgnevates Tallinna Linnavolikogu määrustes asendatakse sõnad “Tallinna Elamumajandusamet” sõnadega “Tallinna Linnavaraamet” ja sõna “elamumajandusamet” sõnaga “linnavaraamet” vastavas käändes:

1) 8. märtsi 2007 määrus nr 7 “Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord”;

2) 29. mai 2003 määrus nr 34 “Linnavara kasutusse andmise korra kinnitamine” ;

3) 29. mai 2003 määrus nr 32 “Tallinna põhimääruse muutmine, Tallinna linnavara elu- ja mitteeluruumide registri pidamise põhimääruse kinnitamine, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määruse nr 56, 8. mai 1997 määruse nr 21 ja 30. novembri 2000 määruse nr 51 muutmine”;

4) 30. aprilli 2003 määrus nr 27 “Tallinna Elamuvaidluskomisjoni ümberkujundamine Tallinna Üürikomisjoniks”;

5) 17. oktoobri 2002 määrus nr 56 “Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine”;

6) 16. novembri 2000 määrus nr 41 “Eestkoste korraldamise juhendi kinnitamine”.

§ 4.  (Kehtetu - Tvk m 20.05.2010 nr 27, jõustumine 27.05.2010)

§ 5.  (Kehtetu - Tvk m 03.06.2010 nr 31, jõustumine 10.06.2010)

§ 6.  Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määruses nr 34 “Kolimistoetuse maksmise korra kinnitamine” tehakse järgnevad muudatused:

1) Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud “Kolimistoetuse maksmise korras” asendatakse sõnad “Tallinna Elamumajandusamet” sõnadega “Tallinna Linnavaraamet” ja sõna “elamumajandusamet” sõnaga “linnavaraamet”;

2) punkti 11.1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“11.1 koopia Tallinna Linnavalitsuse korraldusest, mille alusel tagastati elamu, kus asus kolimistoetuse taotleja kasutuses olnud eluruum;”;

3) punkti 11.5 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“11.5 Maksu- ja Tolliameti dokument, milles on fikseeritud, et kolimistoetuse taotleja on või oli kantud Maksuameti tulumaksu registrisse Tallinna linna eelarvesse füüsilise isiku tulumaksu maksjana ning temalt on kolimisaastal ja sellele eelneval aastal laekunud Tallinna linna eelarvesse tulumaksu;”.

§ 7.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees