Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus number 7.
Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses Tallinna Linnavaraameti moodustamisega

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2009. aastal Tvk m 42 11.12.2008 11.12.2008
2 Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord Tvk m 7 08.03.2007 15.03.2007
3 Maamaksumäära kehtestamine Tvk m 20 23.03.2006 01.01.2007
4 Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord Tvk m 28 02.06.2005 01.07.2005
5 Tallinna haljastuse arengukava kinnitamine Tvk m 17 03.03.2005 10.03.2005
6 Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord Tvk m 11 10.02.2005 15.02.2005
7 Tallinna põhimääruse muutmine, Tallinna linnavara elu- ja mitteeluruumide registri pidamise põhimääruse kinnitamine, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määruse nr 56, 8. mai 1997 määruse nr 21 ja 30. novembri 2000 määruse nr 51 muutmine Tvk m 32 29.05.2003 05.06.2003
8 Linnavara kasutusse andmise korra kinnitamine Tvk m 34 29.05.2003 01.07.2003
9 Tallinna linna ehitusmääruse kinnitamine Tvk m 35 29.05.2003 01.07.2003
10 Tallinna Elamuvaidluskomisjoni ümberkujundamine Tallinna Üürikomisjoniks Tvk m 27 30.04.2003 01.07.2003
11 Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine Tvk m 56 17.10.2002 01.12.2002
12 Tallinna maaregistri pidamise põhimääruse kinnitamine Tvk m 38 13.06.2002 20.06.2002
13 Tallinna maamaksu registri põhimääruse ja Tallinna linnamaa registri põhimääruse kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 49 ja 21. detsembri 2000 määruse nr 63 muutmine Tvk m 40 13.06.2002 20.06.2002
14 Kolimistoetuse maksmise korra kinnitamine Tvk m 34 30.05.2002 06.06.2002
15 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra kinnitamine Tvk m 21 04.04.2002 01.06.2002
16 Eestkoste korraldamise juhendi kinnitamine Tvk m 41 16.11.2000 23.11.2000
17 Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord Tvk m 16 18.05.2000 28.05.2000
18 Pärimisseaduse kohaselt linna poolt vara pärimise kord Tvk m 15 19.03.1998 15.04.1998
19 Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine Tvk m 19 08.05.1997 01.06.1997
20 Linnavara võõrandamise kord Tvk m 8 20.03.1997 01.04.1997