Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 19.02.2009 määrus number 3
Jõustumine:23.02.2009
Redaktsiooni kehtivus:29.06.2009 - 14.04.2010

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 25.06.2009 nr 24 jõust. 29.06.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. veebruar 2009 nr 3

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punktide 9, 11 ja 34 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktidega 9, 11 ja 34, § 39 lõikega 2 ja § 52 lõikega 7 ning § 98 lõikega 1 ja linnaosade põhimääruste § 22 lõikega 2.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 lõike 2 esimest lauset muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“Tallinna ülesandeks on samuti linna omandis olevate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamine.“;

3) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad “Tallinna Linnakohtu kaasistujad“ sõnadega “Harju Maakohtu rahvakohtunikukandidaadid“;

4) paragrahvi 10 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“1) linnavolikogu, linnavolikogu kantselei, linnavalitsuse, linnakantselei, linnavalitsuse valdkondlike ja piirkondlike ametite, linna ametiasutuste hallatavate asutuste, linnavolikogu piirkondlike nõukodade, samuti äriühingute, mille aktsiate või osatähtede ainuomanikuks on Tallinn, pitsatitel ja dokumendiplankidel ning linnakantselei osakondade dokumendiplankidel;“;

5) paragrahvis 14 asendatakse sõna “halduskogudes“ sõnadega “linnavolikogu piirkondlikes nõukodades“;

6) paragrahvi 16 lõiked 1 kuni 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 16 lõikes 5 asendatakse sõna “linnaosade“ sõnaga “linna“;

8) paragrahvi 21 lõiget 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määrab linnavolikogu rahvastikuregistri andmete põhjal, lähtudes linnaelanike arvust valimisaasta 1. juuni seisuga, oma otsusega, mille volikogu avalikustab kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmise päevast. Linnavolikogu liikmete arv määratakse hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva vastavalt seadusele. Linnavolikogu liikmete arv peab olema paaritu arv.“

9) paragrahvi 21 lõiget 3 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Linnavolikogu valimisteks moodustatakse valimisringkonnad vastavalt seadusele.“;

10) paragrahvi 22 lõike 4 punkte 5, 8 ja 9 muudetakse ja need sõnastatakse järgmiselt:

“5) saada linnavolikogu, linnavalitsuse ja linna ametiasutuste dokumente ja muud teavet, välja arvatud andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud;

8) kuuluda linnavolikogu piirkondliku nõukoja koosseisu käesoleva põhimääruse § 88 sätestatud korras, kui vastava nõukoja põhimäärusest ei tulene teisiti;

9) kasutada linnavalitsuse piirkondliku ameti ruume linnaelanike vastuvõtuks ja saada tehnilist abi selle korraldamiseks;“;

11) paragrahvi 24 lõike 2 punkti 11 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“11) Riigikogu või Vabariigi Valitsuse liikme volituste täitmise ajaks kuni Riigikogu või Vabariigi Valitsuse liikme volituste lõppemiseni;“;

12) paragrahvi 26 lõike 1 punkti 26 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“26) Harju Maakohtu rahvakohtunikukandidaatide valimine;“;

13) paragrahvi 28 lõiget 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Linnavolikogu töötab täiskoguna. Linnavolikogu tööorganid on eestseisus, alatised ja ajutised komisjonid, fraktsioonid ning linnavolikogu piirkondlikud nõukojad.“;

14) paragrahvi 34 lõiget 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Linnavolikogu eestseisusesse kuuluvad hääleõigusega linnavolikogu esimees või tema asendaja, linnavolikogu aseesimehed, fraktsioonide ja alatiste komisjonide esimehed ning linnavolikogu piirkondlike nõukodade esimehed.“;

15) paragrahvi 39 lõike 1 punkti 6 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“6) linnavolikogu piirkondlikul nõukojal käesolevas põhimääruses sätestatud alustel ja korras;“;

16) paragrahvi 44 lõike 3 kolmandat lauset muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“Tema tööleping lõpetatakse töölepingu seaduse § 91 alusel või ta vabastatakse ametist avaliku teenistuse seaduse § 127 alusel.“;

17) paragrahvi 50 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

“Linnavalitsuse reglemendi kinnitab linnavalitsus määrusega.“;

18) paragrahvi 501 lõike 2 esimest lauset muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“Komisjoni moodustamise otsustab ja põhimääruse kinnitab linnavalitsus määrusega ning koosseisu korraldusega.“;

19) paragrahvi 51 lõikes 102 asendatakse sõnad “linnaosa halduskogu“ sõnadega “linnavolikogu piirkondliku nõukoja“;

20) paragrahvi 52 lõiget 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Linna ametiasutused on linnavolikogu kantselei, linnakantselei, linnaarhiiv, linnavalitsuse valdkondlikud ja piirkondlikud ametid. Linna ametiasutuste õigused, kohustused ja töökord sätestatakse linna ametiasutuse põhimääruses ning teistes Tallinna õigusaktides.“;

21) paragrahvi 52 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

“(61) Linnavalitsuse piirkondlik amet on linna ametiasutus, mis täidab talle Tallinna õigusaktide ja tema põhimäärusega pandud ülesandeid oma teeninduspiirkonnas.“;

23) paragrahvi 52 täiendatakse uue lõikega 91 järgmises sõnastuses:

“(91) Linna ametiasutuse juht annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju.“;

24) paragrahvi 52 lõiget 10 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(10) Linna asutusel on oma alaeelarve, Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning dokumendiplangid. Asutusel võib olla oma lipp ja vapp, mis peavad vastama heraldikanõuetele, ning muu sümboolika. Vapi ja lipu ning muu sümboolika kasutamise korra kehtestab linnavolikogu.“;

25) põhimääruse VI peatükki täiendatakse paragrahviga § 521 järgmises sõnastuses:

§ 521 Linnavalitsuse piirkondlikud ametid

(1) Tallinna omavalitsuse lähendamiseks linnaelanikele ja kohaliku omavalitsuse ülesannete paremaks täitmiseks moodustatakse linna ametiasutustena linnavalitsuse Haabersti, Kadrioru, Kesklinna, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita, Põhja-Tallinna ja Ülemiste ametid.

(2) Linnavalitsuse piirkondlike ametite (edaspidi piirkondlik amet) pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks piirkondlike ametite põhimääruste ja teiste Tallinna õigusaktidega.

(3) Piirkondlike ametite teeninduspiirkonnad määrab linnavalitsus.“

26) paragrahvi 54 lõiked 3, 4, 41 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 54 lõike 5 lause esimest poolt muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Linnasekretäri, linnakantselei koosseisus oleva valdkonna direktori, linnavalitsuse nõuniku, linnapea nõuniku, abilinnapea nõuniku, linnavalitsuse valdkondliku ning piirkondliku ameti juhataja ja tema asetäitja, linnavalitsuse ameti teenistuse direktori, linnakantselei osakonna juhataja, piirkondliku ameti haldussekretäri, linnavolikogu kantselei juhataja, linnavolikogu nõuniku, linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi ning linnavolikogu kantselei osakonna juhataja teenistusest vabastamisel ametniku algatusel ning linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi, linnapea nõuniku ja abilinnapea nõuniku teenistusest vabastamisel teenistustähtaja möödumise tõttu võib maksta eelnimetatud ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või eelnimetatud ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:“;

28) paragrahvi 54 lõigetest 51 ja 6 jäetakse välja numbrid “3.“ ja “41.“;

29) paragrahvi 55 lõikes 8 asendatakse sõnad “linnaosa haldusterritooriumil.“ sõnadega “Tallinna linnas.“;

30) paragrahvi 55 lõiget 9 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(9) Linna reservfond koosneb linnavalitsuse reservfondist ja piirkondlikest reservfondidest, milliste suuruse kinnitab linnavolikogu eelarve vastuvõtmisega.“;

31) paragrahvi 59 lõiget 6 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(6) Linnavalitsuse reservfondi kasutamise otsustab linnavalitsus ja piirkondliku reservfondi kasutamise otsustab vastava piirkondliku ameti juhataja. Reservfondi käsutamise korra kehtestab linnavolikogu.“;

32) paragrahvi 73 lõiget 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Tallinnas koostatakse üldplaneeringud linna territooriumi või selle osade kohta. Üldplaneeringu võib koostada ka huvitatud kohalike omavalitsuste omavahelisel kokkuleppel linna ja linnaga piirnevate valdade territooriumite või nende osade kohta ning teemaplaneeringutena kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks.“;

33) põhimääruse XII peatüki pealkirja “XII LINNAOSA muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

XIII LINNAVOLIKOGU PIIRKONDLIK NÕUKODA“;

34) paragrahvid 86, 861 ja 87 tunnistatakse kehtetuks;

35) põhimääruse XII peatükki täiendatakse paragrahviga 871 järgmises sõnastuses:

§ 871 Linnavolikogu piirkondlik nõukoda

(1) Tallinna erinevate piirkondade ja asumite huvide paremaks arvestamiseks omavalitsuse ülesannete teostamisel moodustatakse linnavolikogu piirkondlik nõukoda (edaspidi nõukoda).

(2) Nõukoda võtab vastu organisatsioonilistes küsimustes otsused, mis ei ole Tallinna õigusaktid. Muudes küsimustes oma pädevuse piires vastu võetud otsustused vormistatakse protokolli väljavõttena, mis on linnavolikogule, linnavalitsusele ja linna ametiasutustele soovituslikud.

(3) Nõukoja volituste aeg on võrdne linnavolikogu volituste ajaga.

(4) Nõukoja põhimääruse kehtestab linnavolikogu.“

36) paragrahvi 88 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“§ 88 Nõukoja moodustamine

(1) Nõukoja suuruse vahemikus 11 kuni 27 liiget määrab linnavolikogu rahvastikuregistri andmete põhjal vähemalt kaks kuud enne Tallinna Linnavolikogu valimisi, lähtudes vastava linnavalitsuse piirkondliku ameti teeninduspiirkonna elanike arvust valimisaasta 1. juuni seisuga.

(2) Nõukoda moodustatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel saadud häälte arvu järgi valimistel kandideerinud isikutest, kes elasid kandidaatide registreerimiseks esitamisel rahvastikuregistri järgi vastava piirkondliku ameti teeninduspiirkonnas ja avaldasid kandideerimisel soovi nõukoja töös osaleda.

(3) Nõukoja koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavolikogu moodustatud komisjon, mille esimees on linnasekretär ja liikmed piirkondlike ametite haldussekretärid, linnavolikogu kantselei ja linnakantselei esindajad. Komisjoni töökorra kehtestab linnavolikogu.

(4) Lähtudes lõikes 2 sätestatust kinnitab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud komisjon oma otsusega nõukodade koosseisud ning nõukodade asendusliikmete nimekirja ühe kuu jooksul arvates valimistulemuste väljakuulutamisest. Komisjon edastab otsuse linnavolikogu esimehele ja piirkondlikele ametitele.

(5) Nõukoja liikme volituste peatumisel või lõppemisel kinnitab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud komisjon nõukoja liikme asemele vastavalt valimistel saadud häälte arvule järgmise asendusliikme sõltumata erakondlikust kuuluvusest.

(6) Kui nõukoja liikmeid on vähem, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud miinimum ette näeb, ning piirkondliku nõukoja asendusliikmete nimekiri on ammendunud, vähendatakse volikogu otsusega nõukoja suurust.“

37) paragrahvi 89 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

§ 89 Nõukoja liige

(1) Nõukoja liige on isik, kelle on kinnitanud linnavolikogu käesolevas põhimääruse ja nõukoja põhimääruses sätestatud korras.

(2) Nõukoja liige juhindub seadustest, Tallinna õigusaktidest ning nõukoja piirkonna elanike huvidest ja vajadustest.

(3) Nõukoja liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.

(4) Nõukoja liikmel on õigus saada tema tööks vajalikke andmeid linnavalitsuse piirkondlikust ametist.

(5) Nõukoja liikmel on õigus saada hüvitust nõukoja ülesannete täitmisel tehtud kulutuste ning nõukoja tööst osavõtu eest linnavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras.“

38) paragrahvi 90 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

§ 90 Nõukoja liikme volituste ennetähtaegne lõppemine

Nõukoja liikme volitused lõpevad enne tähtaega seoses:

1) tagasiastumisega isikliku avalduse alusel;

2) isiku püsiva elukoha registreerimisega rahvastikuregistris väljaspool Tallinna;

3) valimisega Vabariigi Presidendiks, nimetamisega riigisekretäriks, riigikontrolöriks, õiguskantsleriks, maavanemaks, kohtunikuks või prokuröriks;

4) Eesti kodakondsuse kaotamisega;

5) asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud teenistuses, välja arvatud osavõtt õppekogunemisest;

6) tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega või seoses jõustunud kohtuotsusega, millega tühistati valimiskomisjoni otsus isiku registreerimise kohta linnavolikogu liikmeks põhjusel, et ta ei vasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega sätestatud nõuetele, kui Riigikohtule esitatud kassatsioonkaebust ei võetud menetlusse või Riigikohus on kaebuse läbi vaadanud ja rahuldamata jätnud;

7) teovõimetuks tunnistamisega valimisõiguse osas;

8) isiku surmaga.“

39) paragrahvi 91 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

§ 91 Nõukoja liikme volituste peatumine

(1) Nõukoja liikme volituste peatumine tähendab nõukoja liikme ajutist vabanemist nõukoja liikme ülesannete täitmisest.

(2) Nõukoja liikme volitused peatuvad:

1) kui nõukoja liige on valitud Tallinna linnapeaks, kinnitatud linnavalitsuse liikmeks, nimetatud ametisse palgaliseks linnavalitsuse liikmeks või sama piirkondliku ameti ametnikuks;

2) Vabariigi Valitsuse liikme volituste täitmise ajaks kuni Vabariigi Valitsuse liikme volituste lõppemiseni;

3) kui nõukoja liikme suhtes on kohaldatud tõkendina vahi alla võtmist kestusega üle kolme kuu;

4) tema avalduse alusel selles näidatud tähtajaks, mis ei või olla lühem kui kolm kuud;

5) kui ta on puudunud kolme järjestikuse kuu jooksul toimunud nõukoja koosolekutelt.“

40) paragrahv 92 tunnistatakse kehtetuks;

41) paragrahvi 93 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

§ 93 Nõukoja põhimäärus

Nõukoja põhimääruse kehtestab linnavolikogu. Nõukoja põhimääruses sätestatakse:

1) nõukoja pädevus;

2) nõukoja liikme volituste lõppemise või peatumise ja liikme asendamise kord;

3) nõukoja esimehe, tema asetäitjate ja komisjonide esimeeste valimise ning komisjoni liikmete kinnitamise ja tagasikutsumise kord;

4) nõukoja komisjonide moodustamise kord ning nende pädevus;

5) nõukoja koosoleku läbiviimise ning nõukojas otsuste vastuvõtmise kord.“

42) paragrahvid 931, 932, 94, 95 ja 96 tunnistatakse kehtetuks;

§ 2.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavolikogu määrused:

1) Tallinna Linnavolikogu 28. mai 1998 määrus nr 20 “Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“;

2) Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrus nr 50 “Haabersti linnaosa põhimäärus“;

3) Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrus nr 51 “Kesklinna põhimäärus“;

4) Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrus nr 52 “Kristiine linnaosa põhimäärus“;

5) Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrus nr 53 “Lasnamäe linnaosa põhimäärus“;

6) Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrus nr 54 “Mustamäe linnaosa põhimäärus“;

7) Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrus nr 55 “Nõmme linnaosa põhimäärus“;

8) Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrus nr 56 “Pirita linnaosa põhimäärus“;

9) Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrus nr 57 “Põhja-Tallinna põhimäärus“;

10) Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määrus nr 21 “Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni töökord“;

11) Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsus “Tallinna Kesklinna, Lasnamäe, Lilleküla, Mustamäe ja Põhja linnaosade moodustamisest“;

12) Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 1993 otsus “Tallinna linnaosadest“;

13) Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 1992 otsus “Pirita linnaosa staatuse, piiride, haldusnõukogu ja selle põhimääruse kinnitamine“;

14) Tallinna Linnavolikogu 4. juuni 1992 otsus “Nõmmele Tallinna linnaosa õiguste andmisest“.

§ 3.  Määruse rakendamine

(1) Lõpetada Haabersti, Kesklinna, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosa tegevus alates 7. märts 2011.

(Tvk m 25.06.2009 nr 24 jõust. 29.06.2009)

(2) Korraldada (kujundada) alates 7. märts 2011 Tallinna linnaosade valitsused ümber linnavalitsuse piirkondlikeks ametiteks vastavalt käesoleva määruse §‑s 1 tehtud Tallinna põhimääruse muudatustele. Ümberkujundamise täpsem kord kehtestatakse eraldi Tallinna Linnavolikogu määrusega, millega ühtlasi kinnitatakse linnavalitsuse piirkondlike ametite põhimäärused.

(Tvk m 25.06.2009 nr 24 jõust. 01.07.2009)

(3) (Kehtetu - Tvk m 25.06.2009 nr 24 jõust. 29.06.2009)

(4) (Kehtetu - Tvk m 25.06.2009 nr 24 jõust. 29.06.2009)

(5) (Kehtetu - Tvk m 25.06.2009 nr 24 jõust. 29.06.2009)

§ 4.  Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 23. veebruaril 2009.

(2) Määruse § 1 punktid 2, 3, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18 ja punkt 26 osas, millega tunnistatakse kehtetuks põhimääruse § 54 lõige 8, jõustuvad 1. juulil 2009.

(Tvk m 25.06.2009 nr 24 jõust. 29.06.2009)

(3) Määruse § 1 punktid 1, 4–7, 10, 13–15, 19–25, 27–42 ja punkt 26 osas, millega tunnistatakse kehtetuks põhimääruse § 54 lõiked 3, 4 ja 4¹, ning § 2 jõustuvad 7. märtsil 2011.

(Tvk m 25.06.2009 nr 24 jõust. 29.06.2009)

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees