Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 19.02.2009 määrus number 3
Jõustumine:23.02.2009
Redaktsiooni kehtivus:15.04.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010
Tvk m 25.06.2009 nr 24 jõust. 29.06.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. veebruar 2009 nr 3

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punktide 9, 11 ja 34 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktidega 9, 11 ja 34, § 39 lõikega 2 ja § 52 lõikega 7 ning § 98 lõikega 1 ja linnaosade põhimääruste § 22 lõikega 2.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmised muudatused:

1) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010);

2) paragrahvi 6 lõike 2 esimest lauset muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“Tallinna ülesandeks on samuti linna omandis olevate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamine.“;

3) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad “Tallinna Linnakohtu kaasistujad“ sõnadega “Harju Maakohtu rahvakohtunikukandidaadid“;

4) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

5) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

6) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

7) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

8) paragrahvi 21 lõiget 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määrab linnavolikogu rahvastikuregistri andmete põhjal, lähtudes linnaelanike arvust valimisaasta 1. juuni seisuga, oma otsusega, mille volikogu avalikustab kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmise päevast. Linnavolikogu liikmete arv määratakse hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva vastavalt seadusele. Linnavolikogu liikmete arv peab olema paaritu arv.“

9) paragrahvi 21 lõiget 3 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Linnavolikogu valimisteks moodustatakse valimisringkonnad vastavalt seadusele.“;

10) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

11) paragrahvi 24 lõike 2 punkti 11 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“11) Riigikogu või Vabariigi Valitsuse liikme volituste täitmise ajaks kuni Riigikogu või Vabariigi Valitsuse liikme volituste lõppemiseni;“;

12) paragrahvi 26 lõike 1 punkti 26 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“26) Harju Maakohtu rahvakohtunikukandidaatide valimine;“;

13) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

14) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

15) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

16) paragrahvi 44 lõike 3 kolmandat lauset muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“Tema tööleping lõpetatakse töölepingu seaduse § 91 alusel või ta vabastatakse ametist avaliku teenistuse seaduse § 127 alusel.“;

17) paragrahvi 50 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

“Linnavalitsuse reglemendi kinnitab linnavalitsus määrusega.“;

18) paragrahvi 501 lõike 2 esimest lauset muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“Komisjoni moodustamise otsustab ja põhimääruse kinnitab linnavalitsus määrusega ning koosseisu korraldusega.“;

19) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

20) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

21) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

22) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

23) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

24) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

25) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

26) paragrahvi 54 lõiked 3, 4, 41 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;
(Kehtetu osaliselt - põhimääruse § 54 lõiked 3, 4 ja 41 - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

27) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

28) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

29) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

30) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

31) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

32) p(Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

33) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

37) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

38) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

39) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

40) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

41) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

42) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

§ 2.  (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

§ 3.  Määruse rakendamine

(1) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

(2) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

(3) (Kehtetu - Tvk m 25.06.2009 nr 24 jõust. 29.06.2009)

(4) (Kehtetu - Tvk m 25.06.2009 nr 24 jõust. 29.06.2009)

(5) (Kehtetu - Tvk m 25.06.2009 nr 24 jõust. 29.06.2009)

§ 4.  Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 23. veebruaril 2009.

(2) Määruse § 1 punktid 2, 3, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18 ja punkt 26 osas, millega tunnistatakse kehtetuks põhimääruse § 54 lõige 8, jõustuvad 1. juulil 2009.

(Tvk m 25.06.2009 nr 24 jõust. 29.06.2009)

(3) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 18, jõustumine 15.04.2010)

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees