Tallinna põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 18.12.2008 määrus number 52
jõustumine 01.01.2009

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

18. detsember 2008 nr 52

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktiga 9.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmine muudatus:

1) paragrahvi 35 lõike 1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Fraktsiooni võivad moodustada viis või enam linnavolikogu liiget, kes on valitud sama nimekirja järgi.“.

§ 2.  Määruse rakendamine

Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 33 kinnitatud “Tallinna Linnavolikogu töökorras“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5.1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5.1 Fraktsiooni võivad moodustada viis või enam linnavolikogu liiget, kes on valitud sama nimekirja järgi.“;

2) punkti 14.1 teist lauset muudetakse ja lisatakse peale sõnu “tema asendaja“ sõnad “ja fraktsiooni mittekuuluv linnavolikogu liige“;

3) punkti 141.7 esimest lauset muudetakse ja lisatakse peale sõna “fraktsioonid“ sõnad “või fraktsiooni mittekuuluv linnavolikogu liige.“.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. Määruse § 2 punktid 2 ja 3 kehtivad kuni 2009. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste tulemuste väljakuulutamise päevani.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees