Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2009. aastal
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2008 määrus number 42
Jõustumine:11.12.2008
Kehtetuks tunnistamine:03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2009 - 03.03.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.02.2013 nr 13, jõustumine 03.03.2013

REDAKTSIOON:

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

11. detsember 2008 nr 42

 

 

Maamaksu tõusu hüvitamine
pensionisaajatele 2009. aastal

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrusega nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord”.

 

 

     

§ 1.  Reguleerimisala

Määrus reguleerib Tallinna linna poolt makstavat toetust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saavatele isikutele.

§ 2.  Toetuse saajad

(1) Tallinna linna poolt makstavat toetust on õigus saada riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saavatel isikutel, kes vastavalt Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrusele nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” saavad maamaksuvabastust kuni 700 krooni ulatuses ning kellel 2009. aastaks määratud maamaks ületab 2001. aastaks määratud maamaksu.

(2) Toetust on õigus saada ka isikul, kes saab lõikes 1 nimetatud maamaksuvabastust kuni 700 krooni ulatuses ning kellele 2009. aastaks määratud maamaks ületab tema surnud abikaasale 2001. aastaks määratud maamaksu.

§ 3.  Toetuse maksmise ulatus

(1) Toetust makstakse ulatuses, mille võrra isikule 2009. aastaks määratud maamaks ületab 2001. aastaks määratud maamaksu 2001. aasta maa korralisest hindamisest tulenevalt.

(2) Kui 2009. aastaks määratud maamaksu summa on suurenenud seoses maatüki pindala, maakasutuse sihtotstarbe või maatüki kasutustingimuste muutumisega, võetakse hüvitamisele kuuluva summa arvestamisel aluseks 2001. aasta maamaksu arvutamise aluseks olnud andmed.

§ 4.  Toetuse taotlemine

(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja lisatud vormi kohase kirjaliku avalduse Tallinna Linnavaraametile hiljemalt 15. novembriks 2009.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

(2) Toetuse avalduses märgitakse:

1) taotleja ees- ja perekonnanimi;

2) taotleja isikukood;

3) taotleja alalise elukoha aadress ja muud kontaktandmed;

4) maksustatava maatüki aadress;

5) 2001. aastaks ja 2009. aastaks määratud maamaksu summa;

6) summa, mille võrra taotlejale 2009. aastaks määratud maamaks ületab 2001. aastaks määratud maamaksu;

7) pangakonto number või märge “sularahas”;

8) taotleja nõusolek tema poolt avaldatud isikuandmete töötlemiseks isikuandmete kaitse seaduse tähenduses;

9) taotleja kohustus tagastada toetuse enam makstud osa Tallinna Linnavaraametile.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

(3) Isikud, kes on maamaksu tõusu hüvitamise toetust saanud 2008. aastal, ei pea täiendavat avaldust toetuse saamiseks esitama juhul, kui ei ole muutunud 2008. aastal taotluses esitatud andmed.

§ 5.  Avalduste menetlemine

(1) Tallinna Linnavaraamet registreerib maamaksu tõusu hüvitamise avaldused ja menetlemise käigu Tallinna dokumendihaldussüsteemis ja kontrollib taotleja õigust maamaksu tõusu hüvitamisele vastavalt § 2 ja 3 toodud tingimustele.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

(2) Kui taotleja ei vasta toetuse saamise tingimustele, jäetakse avaldus rahuldamata ja teavitatakse sellest taotlejat kirjalikult.

(3) Kui taotleja esitatud avalduses on puudusi, teavitab Tallinna Linnavaraamet taotlejat puudustest ja annab tähtaja nende kõrvaldamiseks.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

§ 6.  Toetuse väljamaksmine

(1) Tallinna Linnavaraamet kannab toetuse taotleja kirjalikus avalduses näidatud pangakontole või maksab välja sularahas üldjuhul 30 päeva jooksul pärast avalduse registreerimist Tallinna dokumendihaldussüsteemis. Kui avalduse menetlemine viibib Tallinna Linnavaraametist sõltumatutel põhjustel, pikeneb vastavalt ka toetuse väljamaksmise aeg.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

(2) Toetus makstakse § 4 lõikes 3 nimetatud isikutele välja pärast Maksu- ja Tolliameti poolt 2009. aasta maamaksuteate väljastamist hiljemalt maamaksu tasumise esimeseks tähtpäevaks.

§ 7.  Toetuse enam makstud osa tagastamine

(1) Toetuse saaja on kohustatud Tallinna Linnavaraametile esitama 2009. aastaks määratud maamaksu summat vähendava maamaksuteate koopia 30 päeva jooksul pärast vastava maksuteate kättesaamist.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

(2) Tallinna Linnavaraamet arvutab esitatud maksuteate alusel toetuse enam makstud osa ja esitab toetuse saajale arve nimetatud summa tagasimaksmiseks.

(3) Toetuse saaja on kohustatud toetuse enam makstud osa tagastama vastavalt esitatud arvele.

§ 8.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


 

Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008
määruse nr 42
“Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2009. aastal”
LISA

 

RIIKLIKU PENSIONIKINDLUSTUSE SEADUSE ALUSEL PENSIONISAAJA MAAMAKSU TÕUSU HÜVITAMISE AVALDUS

 

 

 

Palun võimaldada mulle toetust maamaksu tõusu hüvitamiseks vastavalt Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määrusele nr 42 “Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2009. aastal”.

Taotleja andmed:

Ees- ja perekonnanimi

 

 

Isikukood

 

 

Elukoht

 

 

 

(postiaadress)

Muud kontaktandmed

 

 

 

(telefoni nr, e-posti aadress)

Pangakonto nr (**)

 

 

 

(pangakonto puudumisel märkida “sularahas”)

Maamaksu andmed:

Maksustatava maatüki aadress

 

 

 

(tänav, maja nr)

2001. aastaks määratud maamaks (*)

 

 

2009. aastaks määratud maamaks (*)

 

 

Toetuse suurus

 

 

 

(summa, mille võrra 2009. aasta maamaks ületab 2001. aasta maamaksu)

Kinnitan, et

nõustun enda poolt avaldatud isikuandmete töötlemisega isikuandmete kaitse seaduse tähenduses; kohustun teavitama Tallinna Linnavaraametit 2009. aastaks määratud maamaksu summa vähenemisest ja tagastama toetuse enam makstud osa vastavalt Tallinna Linnavaraameti esitatavale arvele.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

Märkused:

(*) – Summa saadakse vastava aasta maamaksuteatelt.

(**) – Juhul, kui kasutatakse teise isiku pangakontot, lisada ka selle isiku ees- ja perekonnanimi. Sularaha väljamakse tehakse Aktsiaseltsi Eesti Post kaudu.

 

 

 

 

 

 

(täitmise kuupäev)

 

(allkiri)

 

Täidab vastuvõtja:

 

 

Andmete õigsust kontrollis

 

 

 

(ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

 

Vastuvõtmise kuupäev

 

 

Märkused

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

LISATEAVE PÖÖRDEL


Teadmiseks maamaksu tõusu hüvitamise toetuse taotlejale:

1)   Maamaksu tõusu hüvitamise toetust on õigus saada isikutel, kes saavad maamaksuvabastust kuni 700 krooni ulatuses ning kellele 2009. aastaks määratud maamaks ületab 2001. aastaks määratud maamaksu.

2)   Toetuse eeltingimuseks olevat maamaksuvabastust kuni 700 krooni ulatuses saab taotleda riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensionisaaja, kelle kasutuses oleva ja Tallinna haldusterritooriumil asuva elamumaa sihtotstarbega maatükk või selle mõtteline osa on suurem kui 200 m2 ning maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Kui isiku kasutuses on mitu elamumaa sihtotstarbega maatükki, on tal õigus taotleda maksuvabastust ainult ühele neist maatükkidest. Maksuvabastuse taotlemise avaldus tuleb esitada Tallinna Linnavaraametile hiljemalt 15. juuniks.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

3)   Tallinna Linnavaraamet kannab maamaksu tõusu hüvitamise toetuse kogu ulatuses taotleja avalduses näidatud pangakontole või maksab välja sularahas üldjuhul 30 päeva jooksul pärast avalduse registreerimist Tallinna dokumendihaldussüsteemis.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

4)   Taotlejale makstakse toetus täies ulatuses välja sõltumata sellest, kas ta tasub Maksu- ja Tolliameti poolt määratud maamaksu summa korraga või maksuteates näidatud osade kaupa.

5)   Avaldused maamaksu tõusu hüvitamise taotlemiseks tuleb esitada kirjalikult Tallinna Linnavaraametile hiljemalt 15. novembriks 2009.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

Alus: Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määrus nr 42.

Maamaksu tõusu hüvitamise ja maksuvabastuse taotlemise avaldusi saab esitada Tallinna Linnakantselei ja linnaosavalitsuste teenindussaalides, posti teel (Tallinna Linnavaraamet, Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn) või digitaalselt allkirjastatuna e‑posti teel (maaamet@tallinnlv.ee). Avalduse vormid on lisaks teenindussaalidele kättesaadavad ka Tallinna kodulehel aadressil www.tallinn.ee.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

Täiendavat informatsiooni maamaksu tõusu hüvitamise kohta saab Tallinna Linnavaraametist tel 640 4454.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees