Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 määrus number 68
Jõustumine:21.12.2006
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2006 nr 68

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 9 alusel kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 p 9.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Linnavolikogu esimehe ametiketi põhitunnuseks on Tallinna täisvapp. Vapp on valmistatud tombakust ja viimistletud kulla, hõbeda ja kuumemailiga. Vapi külge kinnitub kandekett, mis koosneb kümnest Tallinna vapilõvist ja kaheksast Tallinna väiksest vapist. Ametiketi elemendid on omavahel ühendatud peenikeste kuldsete kettidega. Ametikett on varustatud peenikese kraeketiga. Linnavolikogu esimehe ametiketi etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas 5.2.“

2) paragrahvi 23 lõiget 1 täiendatakse uue punktiga 1¹ järgmises sõnastuses:

“1¹) korraliste valimiste vahelisel perioodil ühinemise teel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liikmete volituste algamisega“;

3) paragrahvi 31 lõiget 8 täiendatakse uue lausega järgmises sõnastuses:

“Igal linnavolikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni.“;

4) paragrahvi 31¹ lõiget 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(18) Komisjon on otsustusvõimeline, kui tema korralisest koosolekust võtab osa vähemalt kolmandik komisjoni koosseisus olevatest linnavolikogu liikmetest, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees.“;

5) paragrahvi 31¹ lõiget 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(19) Komisjoni erakorraline koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisus olevatest linnavolikogu liikmetest, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees.“;

6) paragrahvi 36 lõike 2 teises lauses ja lõikes 2¹ jäetakse välja sõnad või tema asetäitja“;

7) paragrahvi 36 lõiget 4 täiendatakse uue lausega järgmises sõnastuses:

“Istungi materjalid on linnavolikogu liikmetele kättesaadavad linnavolikogu töökorras sätestatud korras.“;

§ 2.  Määrus jõustub 21. detsembril 2006.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006
määruse nr 68
“Tallinna põhimääruse muutmine“
LISA

 

Linnavolikogu esimehe ametiketi etalonkujutis

 

 

 

 

 

 

Linnavolikogu esimehe ametiketi etalonkujutis

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees