Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haabersti linnaosa põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 07.09.2006 määrus number 50
Jõustumine:14.09.2006
Kehtetuks tunnistamine:16.10.2017
Redaktsiooni kehtivus:29.10.2009 - 30.06.2014 [RT IV, 07.08.2013, 22]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

7. september 2006 nr 50

 

 

Haabersti linnaosa põhimäärus

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 11 ja § 57 lg 2 ning Tallinna põhimääruse § 86 lg 3 ja 4 alusel.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Haabersti linnaosa

(1) Tallinna Haabersti linnaosa (edaspidi linnaosa) on Tallinna maa-alal ja koosseisus Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) moodustatud ja tema poolt kinnitatud linnaosa põhimääruse alusel tegutsev üksus.

(2) Linnaosa piiri kirjeldus ja skeem on esitatud Tallinna põhimääruse lisas nr 7.

(3) Linnaosal võib olla oma lipp ja vapp, mille kasutamise korra kehtestab linnavolikogu.

(4) Linnaosa tegutseb talle linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 2.  Linnaosa haldusorganid

(1) Linnaosa tegevuse juhtimiseks moodustatakse linna ametiasutusena Haabersti Linnaosa Valitsus (edaspidi Valitsus), mida juhib linnaosa vanem.

(2) Linnavolikogu tööorganina tegutseb linnaosas Tallinna Haabersti Linnaosa Halduskogu (edaspidi Halduskogu), mis moodustatakse Tallinna põhimääruses sätestatud korras.

(3) Valitsus moodustatakse Tallinna põhimääruses, käesolevas põhimääruses ning teistes Tallinna õigusaktides sätestatud korras. Halduskogu moodustamise põhimõtted ja kord, halduskogu pädevus ning töökorraldus sätestatakse Tallinna põhimääruses.
(Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 3. Linnaosa pädevus

(1) Linnaosa arengu kindlustamiseks ja infrastruktuuri normaalse funktsioneerimise tagamiseks lähtudes linna kui terviku ühtsetest huvidest ja ülesannetest ning arvestades linnaosa eripära lahendab linnaosa oma haldusterritooriumil talle riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid järgmistes valdkondades:

1) sotsiaalhoolekanne;

2) noorsootöö;

3) erinoorsootöö;

4) elamu- ja kommunaalmajandus;

5) heakord;

6) haljastus;

7) jäätmekäitlus;

8) ruumiline planeerimine;
(Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

9) kultuur-haridus;

10) sport;

11) vaba aja veetmine;

12) ettevõtlus, majandustegevuse registri haldamine;

13) reklaam;

14) rahvastikuregistri haldamine.

(2) Linnaosa lahendab oma haldusterritooriumil ka teisi talle seaduste ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

2. peatükk
HALDUSKOGU
(Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 4. Halduskogu moodustamine
(Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 5. Halduskogu liige
(Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 6. Halduskogu liikme volituste peatumine
(Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 7. Halduskogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine
(Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 8. Halduskogu asendusliige
(Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 9. Halduskogu esimehe, aseesimehe ja komisjonide esimeeste valimine
(Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 10. Valitud isikute tagasikutsumine
(Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 11. Halduskogu esimees
(Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 12. Halduskogu töökorraldus
(Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 13. Halduskogu otsused ja protokollid
(Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 14. Halduskogu komisjon
(Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

3. peatükk
VALITSUS JA VANEM

§ 15. Linnaosa valitsus

(1) Valitsus on linna ametiasutus, mille põhimääruse, struktuuri, teenistujate koosseisu ja palgamäärad ning palgatingimused kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Vastava ettepaneku, esitab linnavalitsusele linnaosa vanem.
(Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

(2) Valitsuse pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks Tallinna põhimääruse, käesoleva põhimääruse, valitsuse põhimääruse ja teiste Tallinna õigusaktidega.

§ 16.  Linnaosa vanem

(1) Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa halduskogu arvamuse. Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(2) Linnaosa vanem:

1) juhib ja korraldab valitsuse tööd;

2) esindab Tallinna linna kohtus linnavalitsuse volituse alusel;

3) esindab linnaosa ja valitsust Tallinna põhimääruse ja käesoleva põhimäärusega sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid esindama valitsust temale antud pädevuse piires;

4) võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda üksikaktidena korraldusi;

5) võib valitsuse sisemise töö korraldamiseks anda käskkirju;

6) kirjutab alla teistele valitsuse dokumentidele või volitab selleks teisi valitsuse ametnikke;

7) teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse hallatava asutuse juhi ametisse kinnitamiseks ja ametist vabastamiseks, sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi seaduses ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

8) nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud abiteenistujatega;

9) täidab tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa valitsuse ametnike ja abiteenistujate suhtes kui Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti;

10) käsutab valitsuse eelarvelisi vahendeid;

11) tagab linnaosa valitsuse eelarve projekti koostamise ja linnaosa valitsuse eelarve täitmise ning arvestuse pidamise riigi ja linna õigusaktides sätestatud korras.

(3) Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema asetäitjatest.

(4) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ja informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.
(Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

(5) Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusest vabastamise alustele vabastatakse linnaosa vanem teenistusest linnapea põhjendatud ettepanekul.

§ 17.  Linnaosa vanema korraldus

(1) Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa haldussekretäri poolt, kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja. Linnaosa vanema korraldus jõustub adressaadile teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva. Linnaosa vanema korraldus vormistatakse eesti keeles ja see peab vastama haldusaktidele ja ‑dokumentidele kehtestatud nõuetele.

(2) Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise õigust.

§ 18.  Sotsiaalsed garantiid

Linnaosa vanema ja teiste valitsuse ametnike sotsiaalsed garantiid sätestatakse Tallinna õigusaktidega.

4. peatükk
JÄRELEVALVE JA KONTROLL

§ 19. Halduskogu aruanne

(Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 20. Järelevalve valitsuse tegevuse üle

Valitsuse tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet linnavalitsus.

§ 21. Kontroll vanema korralduste üle

(1) Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.

(2) Kui linnapea leiab, et linnaosa vanema korraldus või selle säte on vastuolus seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa vanemale ettepaneku viia vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega kooskõlla 15 päeva jooksul. Kui linnaosa vanem ei ole 15 päeva jooksul pärast linnapea kirjaliku ettepaneku saamist korraldust või selle sätet seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, teeb linnapea linnavalitsusele ettepaneku  teenistusliku järelevalve algatamiseks.

5. peatükk
LINNAOSA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 22. Linnaosa tegevuse lõpetamine

(1) Linnaosa lõpetamise võivad algatada:

1) üks neljandik linnavolikogu liikmetest;

2) taotluse korras vähemalt üks protsent hääleõiguslikest linnaelanikest, kuid mitte vähem, kui viis hääleõiguslikku linnaelanikku;

3) linnavalitsus.

(2) Linnaosa tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 23. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 24. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 14. septembril 2006.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees