Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 779

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine Tlv m 15 17.04.2019 29.04.2019 RT IV, 26.04.2019, 1
2 Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp" ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 60 04.04.2019
3 Tallinna linna omandis olevate teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine Tlv m 12 06.03.2019 15.03.2019 RT IV, 12.03.2019, 4
4 Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere piirkonna programmi välisprojektis "LUCIA - Valgustades Läänemere regiooni - linnad edendavad säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist" ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 30 21.02.2019
5 Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile Liiva kalmistu kabelihoone projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks Tlv k 204 06.02.2019
6 Tee seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine Tvk m 2 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 49
7 Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded Tvk m 1 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 48
8 Memorandumi heakskiitmine ja volituste andmine Tallinna abilinnapeale Kalle Klandorfile ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 1801 12.12.2018
9 Riigimaantee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 13,0-16,0 Tallinna piir - Topi sõlm ehituse kaasfinantseerimiseks Tallinna linna ja Maanteeameti vahel 30. augustil 2016 sõlmitud koostöölepingu lisa heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 1692 21.11.2018
10 Tallinna Linnavalitsuse 13. aprilli 2016 korralduse nr 562-k "Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise komisjoni liikmete ja nende asendusliikmete kinnitamine" kehtetuks tunnistamine Tlv k 866 06.06.2018
11 Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 10 31.01.2018 10.02.2018 RT IV, 07.02.2018, 20
12 Konkursi "Tallinna linna lumemurdja" korraldamine Tlv k 2019 20.12.2017
13 Riigimaantee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 13,0-16,0 Tallinna piir - Topi sõlm ehituse kaasfinantseerimiseks Tallinna linna ja Maanteeameti vahel 30. augusti 2016 sõlmitud koostöölepingu muudatuse projekti heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 2016 20.12.2017
14 Ülemiste järve joogiveehaarde sanitaarkaitseala piiri muutmise taotlemine Tlv k 954 14.06.2017
15 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja arenduskohustus. Tvk m 9 18.05.2017 27.05.2017 RT IV, 24.05.2017, 5
16 Tallinna Kesklinna Valitsuse 6. detsembri 2016 kirja nr 11-6/5251-3 "Reklaamikandja eksponeerimise pikendamise taotluse kooskõlastamata jätmine (Raua tn 18)" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 229 08.02.2017
17 Tallinna teede liigid Tlv m 52 14.12.2016 24.12.2016 RT IV, 21.12.2016, 18
18 Tallinna linna ja AKTSIASELTSi TALLINNA VESI vahel sõlmitava Paide tänav 13a ning Pille tänav 20, 22, 24 ja Tehnika tn 115 kinnistute liitumispunktide rajamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1732 16.11.2016
19 Osalemine EL struktuurivahendite välisprojektis "Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 1614 26.10.2016
20 Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitava Rummu tee 7a ja 7b kinnistute liitumispunktide rajamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1463 28.09.2016

Otsingutingimused
ÕigusharuKommunaalmajandus