Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18240

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Kooli tn 9a) Tlv k 1077 22.06.2016 06.11.2017
2 Vara üleandmis-vastuvõtmisakti vorm Tlv m 116 07.08.2013 16.08.2013 RT IV, 13.08.2013, 29
3 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord Tvk m 34 13.06.2013 22.06.2013 RT IV, 19.06.2013, 21
4 Linnavara võõrandamise kord Tvk m 33 13.06.2013 22.06.2013 RT IV, 19.06.2013, 16
5 Linnavara kasutusse andmise kord Tvk m 32 13.06.2013 22.06.2013 RT IV, 19.06.2013, 19
6 Linnavara valitsemise kord Tvk m 31 13.06.2013 22.06.2013 RT IV, 19.06.2013, 18
7 Tallinna linna omandis olevate kinnistute jagamise ja ühendamise ning nende piiride ja pindalade muutmise kord Tvk m 2 24.01.2013 04.02.2013 RT IV, 01.02.2013, 40
8 Kesklinna väljakule nime määramine Tlv m 98 03.08.2011 08.08.2011 RT IV, 03.05.2013, 43
9 Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord Tvk m 51 04.11.2010 11.11.2010
10 Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise kord Tvk m 41 26.08.2010 02.09.2010
11 Peremehetu ehitise hõivamise kord Tvk m 31 03.06.2010 10.06.2010 RT IV, 21.05.2013, 51
12 Tallinna linna poolt vara pärimise kord Tvk m 27 20.05.2010 27.05.2010 RT IV, 21.05.2013, 34
13 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri suurus otsustuskorras üürile andmisel Tlv m 47 12.05.2010 17.05.2010
14 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord Tvk m 21 08.04.2010 15.04.2010 RT IV, 21.05.2013, 3
15 Hoonete või nende osade pakkumise teel kasutusse andmise tasu miinimummäärad Tlv m 28 24.03.2010 29.03.2010
16 Maa munitsipaliseerimise menetlus Tlv m 26 17.03.2010 22.03.2010 RT IV, 24.05.2013, 64
17 Kinnistu ostueesõiguse teostamise menetlus Tlv m 23 10.03.2010 15.03.2010 RT IV, 24.05.2013, 18
18 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § ga 112 ja Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määruse nr 133 "Maa munitsipaalomandisse andmise kord" § ga 5 ja § 9 lõikega 1 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 9 28.01.2010 04.02.2010 RT IV, 21.05.2013, 37
19 Vara üleandmise-vastuvõtmise akti vormi kinnitamine Tlv m 68 08.10.2008 13.10.2008
20 Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud taotluse esitaja määramine Tlv m 39 14.05.2008 19.05.2008 RT IV, 27.06.2013, 57

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara