Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

AAABCDEF
Linna valitsemise üldküsimused
Linnavara
  Üldsätted
  Linnavara valitsemine
  Vara omandamine
  Linnavara kasutamine ja koormamine
    Vara (v.a maa) kasutusse andmine
    Linnamaa koormamine hoonestusõigusega ja linnamaa rendile andmine
    Linnamaa koormamine muude piiratud asjaõigustega
    Linnamaa koormamine piiratud asjaõigustega tehnovõrkude ja –rajatiste omanike kasuks
  Linna kinnistute ühendamine ja jagamine
  Linnavara võõrandamine
  Linnavara kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine
  Linnale kuuluvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
  Muud
Erastamine
Vara tagastamine, kompenseerimine ja asendamine
Muud toimingud Tallinna linnas asuva maaga
Rahandus
Transport
Kommunaalmajandus
Elamusuhted ja elamumajandus
Ehitus ja linnaplaneerimine
Keskkonnakaitse
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Avalik kord ja kodanikukaitse
Hinnakujundus ja tarbijakaitse
Haridus
Kultuur, sport ja noorsootöö
Migratsioon
Välissuhted, koostöö teiste kohaliku omavalitsuse üksustega
Ettevõtlus ja turism
Linna teenistus
Muinsuskaitse