Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 170

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks" Tvk o 106 13.06.2019
2 Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine Tvk o 93 16.05.2019
3 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine" ja volituste andmine Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti juhatajale Tvk o 85 02.05.2019
4 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 65 18.04.2019
5 Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp" ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 60 04.04.2019
6 Tallinna linna liitumine linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 Tvk o 59 04.04.2019
7 Raha eraldamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile välisprojekti "Samm Eesti tööellu" lisafinantseeringu tagamiseks Tlv k 410 20.03.2019
8 Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Samm Eesti tööellu", nõustumine kaasfinantseerimisega Tvk o 41 07.03.2019
9 Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere piirkonna programmi välisprojektis "LUCIA - Valgustades Läänemere regiooni - linnad edendavad säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist" ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 30 21.02.2019
10 Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis "Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 29 21.02.2019
11 Osalemine EL välisprojektis "Park4SUMP - innovatiivsed parkimislahendused linnakeskkonnas" ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tvk o 6 24.01.2019
12 Euroopa kultuuripealinnade linnapeade konverentsi lõppdeklaratsiooni heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 1621 07.11.2018
13 Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Eriilmelised lasteaiakohad Tallinna linna lasteasutustes", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 162 01.11.2018
14 Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Koduteenuse kvaliteedihüpe", nõustumine omafinantseerimisega Tvk o 141 18.10.2018
15 Osalemine CoastNet LIFE välisprojektis "Rannikuelupaikade taastamine", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tvk o 129 20.09.2018
16 Välistoetuse kasutamine "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna 2 "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 "Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuses 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega Tvk o 121 06.09.2018
17 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 113 23.08.2018
18 Osalemine Euroopa Komisjoni LIFE Kliimamuutustega kohanemise programmi välisprojektis "Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)", omafinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 112 23.08.2018
19 Osalemine Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi projektis "Teadmiste ja kogemuste jagamine liikluse korraldamisel", omafinantseeringuga nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tlv k 984 20.06.2018
20 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Viljandi mnt kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 49 19.04.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuVälissuhted, koostöö teiste kohaliku omavalitsuse üksustega / Välislepingud, osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös ja välisprojektides