Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Mustamäe Üldhariduskooli tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavolikogu 19.02.2004 otsus number 34
Redaktsiooni kehtivus:19.02.2004 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

otsus

 

 

Tallinn

19. veebruar 2004 nr 34

 

 

 

 

Tallinna Mustamäe Üldhariduskooli

tegevuse lõpetamine

 

 

 

Juhindudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49¹ lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 ning Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra p 5.1.3 ja 19. juuni 2003 määruse nr 41 Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003-2012 p 3 ning arvestades õpilaste arvu langust kooli põhikooliastmes ja soovist korrastada täiskasvanute hariduse korraldamist Tallinna linnas ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Lõpetada Tallinna Mustamäe Üldhariduskooli tegevus alates 31. augustist 2004.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada Tallinna Mustamäe Üldhariduskooli tegevuse lõpetamine ning moodustada likvideerimiskomisjon.

3. Tallinna Haridusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10A, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees