Hindade kehtestamine linna asutustes

Tallinna Linnavalitsus 30.10.2002 määrus number 117
jõustumine 04.11.2002
Kehtetuks tunnistamine 15.05.2011
Redaktsiooni kehtivus 05.04.2010 - 15.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 06.03.2011 nr 52, jõustumine 15.05.2011

REDAKTSIOON:

Tlv m 30.03.2010 nr 32, jõustumine 05.04.2010
Tlv m 14.01.2009 nr 3 jõust. 02.02.2009

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

30. oktoober 2002 nr 117

 

 

 

Hindade kehtestamine linna asutustes

 

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja 4 ning Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse § 40,

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

       

1.         Linnakantselei, linnavalitsuse ametite ja linnaosade valitsuste poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

 

2.         Volitada linnakantseleid, linnavalitsuse ameteid ja linnaosade valitsusi kehtestama vastavalt linnakantselei, linnavalitsuse ameti või linnaosa valitsuse hallatava asutuse poolt osutavate teenuste hindu.

 

3.         Linna asutuse poolt osutatava teenuse hinna kehtestamisel tuleb vastava haldusakti eelnõu juurde esitada seletuskiri, milles peavad sisalduma:

3.1       teenuse tasulisuse põhjendus (teenusele hinna esmakordsel kehtestamisel) või teenuse hinna muutmise motiivid;

3.2       kavandatava hinna kalkulatsioon;

3.3       kavandatava hinna võrdlus teiste pakkujate poolt osutatavate samaste teenuste hindadega (teiste pakkujate olemasolul).

 

4.         Linnakantseleil edastada ärakiri igast haldusaktist, millega on kehtestatud hind linnakantselei, linnavalitsuse ameti või linnaosa valitsuse poolt osutatavale teenusele, elektrooniliselt Tallinna Ettevõtlusametile hiljemalt haldusakti allkirjastamisele järgneval tööpäeval.

 

5.         Linnakantseleil, linnavalitsuse ametitel ja linnaosade valitsustel:

5.1       edastada ärakiri igast haldusaktist, millega on kehtestatud hind vastavalt linnakantselei, linnavalitsuse ameti või linnaosa valitsuse hallatava asutuse poolt osutatavale teenusele, elektrooniliselt Tallinna Ettevõtlusametile hiljemalt hinna kehtestamisele järgneval tööpäeval;

5.2       teenuste hindade tõstmisel ja teenusele hinna esmakordsel kehtestamisel kooskõlastada haldusakti eelnõu eelnevalt Tallinna Ettevõtlusametiga. Vaidluse korral otsustab küsimuse linnavalitsus.

 

5.3       Avalikustada oma asutuse ja hallatavate asutuste teenuste hinnad 20. veebruariks 2009. Teenuste hindades tehtavad muudatused avalikustatakse enne muudatuse jõustumist Tallinna linna veebilehel oleval teenuste andmebaasis, teenuse kirjelduse lisaväljal ning jõustunud muudatused teenuste hindades hiljemalt muudatuse jõustumisele järgneval tööpäeval Tallinna linna veebilehel oleval teenuste andmebaasis, teenuse kirjelduse hinna ja õigusaktide väljadel.

 

(Tlv m 14.01.2009 nr 3 jõust. 02.02.2009)

 

6.         Tallinna Ettevõtlusametil:

6.1       (Kehtetu - Tlv m 14.01.2009 nr 3 jõust. 02.02.2009);

6.2       esitada linnakantseleile igale kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks informatsioon möödunud kvartalis punkti 2 alusel kehtestatud hindade kohta.

(Tlv m 30.03.2010 nr 32, jõustumine 05.04.2010)

 

61. Linnakantseleil esitada linnavalitsusele igale kvartalile järgneva kuu 28. kuupäevaks informatsioon möödunud kvartalis punkti 2 alusel kehtestatud hindade kohta.

 

(Tlv m 30.03.2010 nr 32, jõustumine 05.04.2010)

 

7.         Linnasekretäril, linnavalitsuse ametite juhatajatel ja linnaosade vanematel viia hinnad, mis on kehtestatud punktis 8 nimetatud määruse alusel, kooskõlla kehtivate õigusaktidega 1. jaanuariks 2003.

 

8.         Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 1997 määrus nr 18 “Hindade kehtestamine linna asutustes”.

 

9.         Määrus jõustub 4. novembril 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär