Munitsipaalettevõtte Kino "Kaja" lõpetamine

Tallinna Linnavolikogu 02.10.1997 otsus number 168
jõustumine 02.10.1997

Redaktsiooni kehtivus 02.10.1997 - ...


          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUS
Tallinn,              2. oktoober 1997 nr 168


Munitsipaalettevõtte
Kino "Kaja" lõpetamine


Juhindudes Äriseadustiku § 507,


Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Linnavalitsusel korraldada ME Kino "Kaja" likvideerimine seadusega
ettenähtud korras.

2. Tunnistada kehtetuks linnavolikogu 24. augusti 1995 otsusega nr 112
kinnitatud lisa punkt 5.2.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees