Tänava- ja muude kohanimede andmine ning muutmine kesklinnas

Tallinna Linnavalitsus 12.04.1996 määrus number 26
jõustumine 12.04.1996

Redaktsiooni kehtivus 12.04.1996 - ...


            TALLINNA LINNAVALITSUS

               M Ä Ä R U S 

Tallinn                12. aprill 1996 nr 26

Tänava- ja muude kohanimede andmine ning muutmine kesklinnas

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 ning
võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Tallinna
Kesklinna Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

1.  Määrata olemasolevatele, seni nimetutele tänavatele nimed 
alljärgnevalt:
   1.1 Katariina käik -    kulgeb Vene tn 12 ja 14 vahelt
               kuni Müürivahe tn 35-ni;
   1.2 Bremeni käik-     ühendab Vene ja Uut tänavat
               Bremeni torni juures;
   1.3 Kai tänav-       Sadama tänavast lõuna poole
               jääv paralleeltänav;
   1.4 Juhan Kunderi põik-  kulgeb J.Kunderi tn 24 juurest
               kuni Tartu mnt 53-ni.

2.  Määrata planeeritud ja ehitatavale Lootsi tänava lisaharule
nimeks Lootsi tänav.

3.  Muuta Väike-Kiire tänava nimi ja määrata uueks nimeks Kiire
tänav.

4.  Ennistada Tallinna tänavate nimistusse Uue Maailma ja 
Kristiine tänava vahel taastatava ajaloolise Kesk-Luha tänava
nimi.

5.  Määrata olemasolevatele, seni nimetutele haljasaladele ja 
muudele kohtadele nimed alljärgnevalt:
   5.1 Asso õu-        Müürivahe tn 12, Assauwe torni
               juures;
   5.2 Falgi õu-       Toompuiestee 18 juures, avatud
               vaatega Falgi teele;
   5.3 Lembitu park-     Lembitu, Vambola, A.Lauteri ja
               Kauka tn vahel;
   5.4 Vaikne park-      Vaikse, Magasini, Tare ja Kodu
               tn vahel;
   5.5 Vana-Lõuna haljak -  Vana-Lõuna ja Pärnu mnt vahel.

6.  Muuta kesklinna kohanimed alljärgnevalt:

   Senine nimi:          Uus nimi:
   6.1 Vabastajate väljak-     Tõnismäe haljak;
   6.2 Pioneeride väljak-     Politseiaed;
   6.3 Komsomoli väljak-      Uue Maailma haljak.

7.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata 10. maiks 1996 
Väike-Kiire tänaval asuvale üksikkrundile uus aadress, lähtudes
punktis 3 sätestatust.

8.  Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasil-
tide valmistamine ja paigaldamine:
   8.1 määruse punktidega 1 ja 3 nimetatud tänavatel 30. juu-
   niks 1996;
   8.2 määruse punktides 2 ja 4 nimetatud tänavatel nende
   väljaehitamise ajaks.

9.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu 
Täitevkomitee 20. juuli 1984 otsuse nr 320 punkt 3, millega mää-
rati Rahvaste Sõpruse pargi nimi Pirita tee, Mäe tänava, laulu-
väljaku ja Maarjamäe lossi territooriumi vahelisele maa-alale.

10. Käesoleva määruse punktidega 2, 4 - 6 ja 9 määratud, muude-
tud, ennistatud ja tühistatud kesklinna kohanimed jõustuvad
määruse vastuvõtmise ajast ning punktidega 1 ja 3 määratud ja
muudetud nimed 01. juulist 1996.

11. Määrus avaldada ajalehtedes "Õhtuleht" ja "Vetshernie
Vesti".

12. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

Jaak Tamm
Linnapea
                  Toomas Sepp
                  Linnasekretär