Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Läänemere tee T1 kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu Loo)
Tallinna Linnavalitsus 29.05.2019 korraldus number 730
Redaktsiooni kehtivus:29.05.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. mai

2019 nr

730-k

Läänemere tee T1 kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu Loo)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 3 lg 3 p 3, § 41 p 10 ja § 44 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 14. augusti 2013 määrusega nr 117 „Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmise lepingu vorm ja tüüptingimused” ning tulenevalt Korteriühistu Loo avaldusest

1. Anda otsustuskorras Korteriühistule Loo (registrikood 80074857, edaspidi kasutaja), 1. juunist 2019 kuni 31. maini 2024 tasuta kasutusse Tallinna Kommunaalameti valitsemisel oleval, Lasnamäe linnaosas asuval Läänemere tee T1 kinnisasjal (kinnistusregistriosa nr 25623201, katastritunnus 78403:307:0017, pindala 18568 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%) paiknev, Läänemere tee 20 juures asuv parkimisrajatis suurusega 735 m2 (edaspidi parkimisrajatis), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud punase joonega.

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel (edaspidi kasutusse andja) sõlmida Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmise leping (edaspidi leping) lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 14. augusti 2013 määrusest nr 117 „Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmise lepingu vorm ja tüüptingimused” järgmistel tingimustel:

2.1 kasutaja kohustub:

2.1.1 kasutama parkimisrajatist ainult sõidukite parkimiseks;

2.1.2 tagama parkimisrajatise tähistamise parklana;

2.1.3 hoidma parkimisrajatise omal kulul alaliselt heas seisukorras kooskõlas Tallinna linna heakorra eeskirjaga ja kandma mistahes kõrvalkulud;

2.1.4 mitte andma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle kolmandatele isikutele;

2.1.5 lubama parkimisrajatist kasutada ainult korteriühistu liikmetel;

2.1.6 täitma tähtajaks kasutusse andja ettekirjutusi;

2.1.7 teatama kasutusse andjale viivitamata kõigist parkimisrajatise kasutamist takistavatest asjaoludest või selle kahjustumisest ning võtma tarvitusele abinõud, et vältida kahju tekkimist;

2.1.8 hüvitama kasutusse andjale kahju, mis on tekkinud parkimisrajatise kasutamise käigus, kümne tööpäeva jooksul pärast kinnisasja valitsejaga hüvitise suuruses kokkuleppele jõudmist. Kui kasutaja ei tasu hüvitist tähtajaks, on ta kohustatud maksma viivist 0,05% maksmata summalt iga viivitatud päeva eest;

2.1.9 andma üle parkimisrajatise kasutusse andjale lepingus kokku lepitud või lepingu ennetähtaegse ülesütlemise kohta antud haldusaktis märgitud tähtpäevaks. Kui kasutaja ei anna parkimisrajatist ettenähtud tähtpäevaks kasutusse andjale üle, on ta kohustatud tasuma kasutusse andjale leppetrahvi 32,00 eurot iga viivitatud päeva eest;

2.1.10 tagastama parkimisrajatise samas seisukorras, kui kasutusse saamisel, arvestades tavapärast kulumist;

2.1.11 lubama parkimisrajatisel tasuta parkimist ühele Lasnamäe Linnaosa Valitsuse loaga sõidukile tööülesannete täitmiseks.

3. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Transpordiametile ja Korteriühistule Loo.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1