Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnale kuuluval Kivila tn 34a kinnisasjal asuvate parkimisrajatiste tasuta kasutusse andmine (Tallinn, Kivila tn 34 korteriühistu)
Tallinna Linnavalitsus 13.05.2019 korraldus number 638
Redaktsiooni kehtivus:13.05.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. mai

2019 nr

638-k

Tallinna linnale kuuluval Kivila tn 34a kinnisasjal asuvate parkimisrajatiste tasuta kasutusse andmine (Tallinn, Kivila tn 34 korteriühistu)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 3 lg 3 p 3, § 41 p 10 ja § 44 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 14. augusti 2013 määrusega nr 117 „Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmise lepingu vorm ja tüüptingimused” ning tulenevalt Tallinn, Kivila tn 34 korteriühistu avaldusest

1. Anda otsustuskorras Tallinn, Kivila tn 34 korteriühistule (registrikood 80103027, edaspidi kasutaja), 1. juunist 2019 kuni 31. maini 2024 tasuta kasutusse Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisel oleval, Lasnamäe linnaosas asuval Kivila tn 34a kinnisasjal (kinnistusregistriosa nr 25705901, katastritunnus 78403:310:0055, pindala 13054 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) paiknevad, Kivila tn 34 juures asuvad parkimisrajatised 285 m2, 105 m2 ja 50 m2 (edaspidi parkimisrajatised), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud punase joonega.

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel (edaspidi kasutusse andja) sõlmida Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmise leping (edaspidi leping) lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 14. augusti 2013 määrusest nr 117 „Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmise lepingu vorm ja tüüptingimused” järgmistel tingimustel:

2.1 kasutaja kohustub:

2.1.1 kasutama parkimisrajatist ainult sõidukite parkimiseks;

2.1.2 tagama parkimisrajatise tähistamise parklana;

2.1.3 hoidma parkimisrajatise omal kulul alaliselt heas seisukorras kooskõlas Tallinna linna heakorra eeskirjaga ja kandma mistahes kõrvalkulud;

2.1.4 mitte andma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle kolmandatele isikutele;

2.1.5 lubama parkimisrajatist kasutada ainult korteriühistu liikmetel;

2.1.6 täitma tähtajaks kasutusse andja ettekirjutusi;

2.1.7 teatama kasutusse andjale viivitamata kõigist parkimisrajatise kasutamist takistavatest asjaoludest või selle kahjustumisest ning võtma tarvitusele abinõud, et vältida kahju tekkimist;

2.1.8 hüvitama kasutusse andjale kahju, mis on tekkinud parkimisrajatise kasutamise käigus, kümne tööpäeva jooksul pärast kinnisasja valitsejaga hüvitise suuruses kokkuleppele jõudmist. Kui kasutaja ei tasu hüvitist tähtajaks, on ta kohustatud maksma viivist 0,05% maksmata summalt iga viivitatud päeva eest;

2.1.9 andma üle parkimisrajatise kasutusse andjale lepingus kokku lepitud või lepingu ennetähtaegse ülesütlemise kohta antud haldusaktis märgitud tähtpäevaks. Kui kasutaja ei anna parkimisrajatist ettenähtud tähtpäevaks kasutusse andjale üle, on ta kohustatud tasuma kasutusse andjale leppetrahvi 32,00 eurot iga viivitatud päeva eest;

2.1.10 tagastama parkimisrajatise samas seisukorras, kui kasutusse saamisel, arvestades tavapärast kulumist;

2.1.11 tagama parkimisrajatise ümbruses oleva haljasala hoolduse, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud rohelise joonega;

2.1.12 lubama parkimisrajatisel tasuta parkimist ühele Lasnamäe Linnaosa Valitsuse loaga sõidukile tööülesannete täitmiseks;

2.1.13 tagama sõidutee hoolduse ulatuses, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud sinise joonega.

3. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Transpordiametile ja Tallinn, Kivila tn 34 korteriühistule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa