Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu muutmiseks ning volituste andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale
Tallinna Linnavalitsus 30.01.2019 korraldus number 154
Redaktsiooni kehtivus:30.01.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. jaanuar

2019 nr

154-k

Nõusoleku andmine sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu muutmiseks ning volituste andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale

Ühistranspordiseaduse § 13 lg 1 p 6 ja lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2019 otsusega nr 5 „Sõitjateveo avaliku teenindamise kohustuse andmine Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile” ning tulenevalt Osaühingu MRP Linna Liinid poolt 16. jaanuaril 2019 esitatud teatest lepingu täitmise lõpetamise kohta ja Tallinna Transpordiameti poolt 24. jaanuari 2019 sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu ülesütlemisest arvates 1.veebruarist 2019.

1. Anda nõusolek Tallinna Transpordiametile Tallinna linna ja Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi vahel 21. jaanuaril 2015 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu muutmiseks, millega antakse sõitjateveo avaliku teenindamise kohustus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordiliinidel täies liiniveo ulatuses (s.h kogu senine Osaühingu MRP Linna Liinid liiniveo maht) üle Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjo`t Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingu muudatusele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär