Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Loopealse pst 8 kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks
Tallinna Linnavolikogu 07.12.2017 otsus number 173
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

7. detsember 2017 nr 173

Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Loopealse pst 8 kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks

Asjaõigusseaduse § 249 lg-te 1 ja 11 ja § 2491 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 34 „Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord“ §-ga 51 ning tulenevalt Tallinna linna, OÜ RASLTRADE ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku vahel 19. mail 2006 sõlmitud hoonestusõiguse lõpetamise kokkuleppe, kinnistute jagamise ja ühendamise avalduse, hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu punktist 6.5.2 ning Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku 18. septembri 2017 taotlusest

1. Nõustuda Tallinna linna omandis olevat Loopealse pst 8 kinnisasja (registriosa nr 19938301) koormava hoonestusõiguse (hoonestusõiguse registriosa nr 20264101) võõrandamisega Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni Kogudusele (registrikood 80355763) tingimusel, et hoonestusõiguse omandaja võtab üle kõik hoonestusõiguse seadmise lepingust tulenevad võlaõiguslikud kokkulepped.

2. Tallinna Linnavaraametil teha otsus teatavaks Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikule ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni Kogudusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees