Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara mahakandmine
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1914
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1914-k

Linnavara mahakandmine

Tallinna põhimääruse § 68 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 41 „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise kord” §-ga 3 ning § 7 lg-tega 1 ja 5, Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2011 määruse nr 79 „Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskiri“ § 65 lg-ga 9 ning tulenevalt Tallinna Transpordiameti ettepanekust

1. Kanda maha Tallinna Transpordiameti valitsemisel olevad rajatised soetusmaksumusega 104 954,52 eurot, info- ja kommunikatsiooniseadmed soetusmaksumusega 73 704,59 eurot ja jääkmaksumusega 0 eurot ning muu väheväärtuslik vara soetusmaksumusega 6225,64 eurot.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei raamatupidamiskeskusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes