Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1911
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1911-k

Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra” p-de 6.8 ja 6.9 ning Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2017 otsuse nr 27 „Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamine Tallinna Lasteaiaks Südameke ” p 2 alusel.

1. Võtta teadmiseks Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuanne (lisa).

2. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2017 korraldusega nr 868-k moodustatud Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamise ning Tallinna Terakese Lasteaia tegevuse lõpetamise komisjoni tegevus.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2017 korraldus nr 868-k „Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamiseks komisjoni moodustamine”.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks komisjoni liikmetele.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletuskiri