Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1900
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1900-k

Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 3 lg 3 p-ga 2, §-ga 4, § 5 lg 1 p-ga 2, lg 2 p-dega 1-7 ja 9-11, § 41 p-ga 11, § 42 lg-ga 1, §-ga 44, § 45 lg-ga l, §-dega 48 ja 49 ning tulenevalt Aktsiaseltsi Merko Ehitus Eesti 16. novembri 2017 taotlusest üürida osa Logi tänav T1 // Rumbi tn T5 // Sadama tänav T1 kinnisasjast Sadama tn 9 hoone ehitustöid teenindava alana

1. Anda otsustuskorras Aktsiaseltsile Merko Ehitus Eesti (registrikood 12203636) alates 1. detsembrist 2017 kuni 31. maini 2019 üürile Logi tänav T1 // Rumbi tn T5 // Sadama tänav T1 kinnisasjast (registriosa number 747201, katastritunnus 78401:114:0114, pindala 19691 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) 83 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks 1 oleval skeemil märgitud punasega.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel sõlmida Aktsiaseltsiga Merko Ehitus Eesti kinnisasja osa (edaspidi kinnisasi) üürileping järgmistel tingimustel:

2.1 üürnik kohustub:

2.1.1 kasutama kinnisasja ehitustöid teenindava alana;

2.1.2 tasuma kinnisasja kasutamise eest igakuiselt üüri 89 eurot;

2.1.3 tasuma kinnisasja kasutamisega seotud kõrvalkulud (hooldus, korrashoid, haldamise kulud, erakorralised heakorra ja ohutustööd jms) ning kinnisasja kasutamise eest tasumisele kuuluvad riiklikud ja kohalikud maksud;

2.1.4 hoidma kinnisasja oma kulul alaliselt heas seisukorras kooskõlas Tallinna linna heakorra eeskirjaga;

2.1.5 vältima oma tegevusest tulenevate jäätmete sattumist Logi tänav T1 // Rumbi tn T5 // Sadama tänav T1 kinnisasjale. Kui see on toimunud, siis viivitamatult korrastama kinnisasja;

2.1.6 üürilepingu lõppemisel taastama kinnisasja kasutusse andmisele eelnenud olukorrale ning vajadusel taastama kinnisasja haljastuse;

2.1.7 vabastama üürilepingu tähtaja saabumisel või üürilepingu ülesütlemisel kinnisasja tema poolt kinnisasjale paigaldatud inventarist ja andma kinnisasja valduse üürileandjale üle üürilepingu tähtaja saabumise päeval või ühe nädala jooksul vastava teate saamisest;

2.2 kinnisasja allüürile andmine on keelatud;

2.3 üürileandja ei hüvita üürniku poolt kinnisasja kasutusele võtmiseks ja taastamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud kinnisasja väärtuse suurenemise eest;

2.4 üürileandja poolt kohaldatavad sanktsioonid:

2.4.1 üürilepingust tuleneva makse mittetähtaegsel tasumisel tasub üürnik üürileandjale viivist 0,05% õigeaegselt tasumata summalt päevas;

2.4.2 korralduse punktide 2.1.1, 2.1.4-2.1.6 ja 2.2 rikkumise korral võib üürileandja nõuda üürnikult igakordselt leppetrahvi kuni 200 eurot;

2.4.3 kinnisasja tagastamisega viivitamise korral võib üürileandja nõuda üürnikult leppetrahvi 20 eurot päevas;

2.5 kinnisasja valdus antakse üürileandjale tagasi vara üleandmis-vastuvõtmisaktiga üürilepingu lõppemise päeval. Aktis fikseeritakse kinnisasja seisukord, võimalikud üürniku poolt põhjustatud kahjustused ning määratakse tähtaeg nende kõrvaldamiseks;

2.6 üüri tasumise kohustus algab 1. detsembrist 2017.

3. Kiita heaks Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Merko Ehitus Eesti vahel sõlmitava kinnisasja osa üürilepingu projekt (lisa 2).

4. Volitada Tallinna Kesklinna vanemat Vladimir Sveti Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 3 nimetatud kinnisasja osa üürilepingule.

5. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Merko Ehitus Eesti, Tallinna Kommunaalametile ja avaldada teade kinnisasja osa üürile andmisest Tallinna linna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

Lisad