Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lühike jalg 1 // 3 // Rüütli tn 2-9 korteriomandi 4897/12189 mõttelise osa müük
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1899
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1899-k

Lühike jalg 1 // 3 // Rüütli tn 2-9 korteriomandi 4897/12189 mõttelise osa müük

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 33 „Linnavara võõrandamise kord” § 2 lg 1 p 1, § 3 lg 3 p 1, § 4 lg 1 p 2, § 6 p 1, § 7 lg 1 ja lg 2 p-de 1, 2, 3, 4 ja 6, § 10 p 4 ja § 12 alusel

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinna linnas Kesklinna linnaosas asuv Lühike jalg 1 // 3 // Rüütli tn 2-9 korteriomandi 4897/12189 mõtteline osa (kinnistusregistriosa nr 6619850; 386/12575 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78401:101:0001, sihtotstarve elamumaa 50%, sotsiaalmaa 40%, ärimaa 10%, pindala 574 m2, ja reaalosana eluruum nr 9 üldpinnaga 38,60 m2, mille tähistus plaanil on 9-1, 9-2, 9-3) alghinnaga 31 800 (kolmkümmend üks tuhat kaheksasada) eurot.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist Tallinna linnale või hoiustada enne müügilepingu sõlmimist notarikontole tingimusel, et notar edastab hoiustatud raha kahe pangapäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest Tallinna linna kontole. Korteriomandi notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud (sealhulgas notaritasu, riigilõiv, notariaalakti ärakirjade maksumus) tasub ostja.

3. Tallinna Linnavaraametil avaldada korralduse resolutiivosa ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ning teade enampakkumise toimumise kohta Tallinna veebilehel.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes