Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti ASi kasuks
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1888
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1888-k

Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti ASi kasuks

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2, asjaõigusseaduse § 61, § 641, § 1581 lg-te 1 ja 11, § 1582 lg 1, § 179 lg 1, § 225, § 226 lg 2, § 228, § 250, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lg 1, elektroonilise side seaduse § 1 lg 2, § 2 p 8, ehitusseadustiku § 70, § 78, § 80 lg 2 alusel ja kooskõlas majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015 määruse nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded” § 1 lg 1 p-ga 4 ja § 14 p-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määrusega nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord” ning tulenevalt Telia Eesti ASi volitatud esindaja 13. novembri 2017 nr 5-17R ja 14. novembri 2017 nr 6-17R avaldustest

1. Seada isiklikud kasutusõigused tähtajaga 50 aastat Telia Eesti ASi (äriregistri kood 10234957, aadress Mustamäe tee 3, Tallinn 15033), edaspidi õigustatud isik, kasuks Tallinna linna omandis olevatele järgmistele kinnisasjadele korralduse lisas 1 nimetatud ning alljärgnevate tingimustega:

1.1 Hane tänav // Kännu tänav T3 // Linnu tee T4 // Tüve tänav T3 kinnisasjale Kristiine linnaosas (kinnistusregistriosa nr 25870801, katastritunnus 78407:701:0564, pindala 18376 m2, sihtotstarve transpordimaa, kinnisasja koormavad AKTSIASELTSI TALLINNA VESI, Elektrilevi OÜ, ASi Eesti Gaas, aktsiaseltsi Tallinna Soojus ja Elisa Eesti ASi kasuks seatud isiklikud kasutusõigused, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.1.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 332 m2, mis on korralduse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.1.2 isikliku kasutusõiguse tasu on 3,32 eurot aastas;

1.2 Villardi tänav T1 kinnisasjale Kesklinna linnaosas (kinnistusregistriosa nr 26209801, katastritunnus 78401:108:0078, pindala 11076 m2, sihtotstarve transpordimaa, kinnisasja koormavad AKTSIASELTSi TALLINNA VESI, Elektrilevi OÜ, aktsiaseltsi Tallinna Soojus ja ASi Eesti Gaas kasuks seatud isiklikud kasutusõigused, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.2.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 17 m2, mis on korralduse lisaks 3 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2.2 isikliku kasutusõiguse tasu on 0,17 eurot aastas.

2. Isiklike kasutusõiguste esemeteks on korralduse punktis 1 nimetatud kinnisasjadel sidekanalisatsioon, edaspidi tehnorajatis.

3. Tallinna Linnavaraametil:

3.1 korraldada isiklike kasutusõiguste seadmise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

3.2 teha korraldus teatavaks Telia Eesti ASile, AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI, Elektrilevi OÜle, ASile Eesti Gaas, aktsiaseltsile Tallinna Soojus, Elisa Eesti ASile ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

Lisad