Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Pääsküla Vesi OÜ kasuks
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1887
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1887-k

Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Pääsküla Vesi OÜ kasuks

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2, asjaõigusseaduse § 61, § 641, § 1581 lg 1, lg 11, § 1582 lg 1, § 179 lg 1, § 225, § 226 lg 2, § 228, § 250, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lg 1, ehitusseadustiku § 70, § 74, § 80 lg 1 p 2, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 31 lg 2 alusel ja kooskõlas keskkonnaministri 16. detsembri 2005 määruse nr 76 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus” § 2 lg-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määrusega nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ ning tulenevalt Pääsküla Vesi OÜ volitatud esindaja 16. novembri 2017 avaldusest nr CR-17/PM554-V1

1. Seada isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat Pääsküla Vesi OÜ (äriregistri kood 12398982, aadress Pärnu mnt 463c, Tallinn 10916), edaspidi õigustatud isik, kasuks Tallinna linna omandis olevale Pärnu mnt lõik Pääsküla raudteeületuskoha ja linna piiri vahel kinnisasjale Nõmme linnaosas (kinnistusregistriosa nr 25870601, katastritunnus 78404:408:0030, pindala 51 987 m2, sihtotstarve transpordimaa, kinnisasja koormavad AKTSIASELTSI TALLINNA VESI, ASi Eesti Gaas, Tele2 Eesti Aktsiaseltsi, Elektrilevi OÜ ja Telia Eesti ASi kasuks seatud isiklikud kasutusõigused, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet) vastavalt korralduse lisale 1 ning alljärgnevatele tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 30 m2, mis on korralduse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud ruudustusega;

1.2 isikliku kasutusõiguse tasu on 0,30 eurot aastas.

2. Isikliku kasutusõiguse esemeks on veetorustik, edaspidi tehnorajatis.

3. Tallinna Linnavaraametil:

3.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

3.2 teha korraldus teatavaks Pääsküla Vesi OÜle, AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI, ASile Eesti Gaas, Tele2 Eesti Aktsiaseltsile, Elektrilevi OÜle, Telia Eesti ASile ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

Lisad