Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Esmar Vesi OÜ kasuks
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1886
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1886-k

Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Esmar Vesi OÜ kasuks

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2, asjaõigusseaduse § 61, § 641, § 1581 lg 1, lg 11, § 1582 lg 1, § 179 lg 1, § 225, § 226 lg 2, § 228, § 250, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lg 1, ehitusseadustiku § 70, § 74, § 80 lg 1 p 2, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 31 lg 2 alusel ja kooskõlas keskkonnaministri 16. detsembri 2005 määruse nr 76 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus” § 2 lg-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määrusega nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ ning tulenevalt Esmar Vesi OÜ 20. novembri 2017 avaldusest nr 0657-EV

1. Seada isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat Esmar Vesi OÜ (äriregistri kood 12258270, aadress Rohuneeme tee 12, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond 74001), edaspidi õigustatud isik, kasuks Tallinna linna omandis olevale Sompa tee kinnisasjale Pirita linnaosas (kinnistusregistriosa nr 26229201, katastritunnus 78402:205:0171, pindala 5550 m2, sihtotstarve transpordimaa, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet) vastavalt korralduse lisale 1 ning alljärgnevatele punktidele:

1.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 1223 m2, mis on korralduse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2 isikliku kasutusõiguse tasu on 12,23 eurot aastas.

2. Isikliku kasutusõiguse esemeks on veetorustik, edaspidi tehnorajatis.

3. Tallinna Linnavaraametil:

3.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

3.2 teha korraldus teatavaks Esmar Vesi OÜle ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

Lisad