Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1885
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1885-k

Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2, asjaõigusseaduse § 61, § 641, § 1581 lg 1, lg 11, § 1582 lg 1, § 179 lg 1, § 225, § 226 lg 2, § 228, § 250, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lg 1, ehitusseadustiku § 70, § 77 lg 1, lg 2 p 1 ja 5, § 80 lg 1 p 1 alusel ja kooskõlas majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015 määruse nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded” § 10 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määrusega nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ ning tulenevalt Elektrilevi OÜ 30. oktoobri 2017 nr JV-MAA-1/4312, 3. novembri 2017 nr JV-MAA-1/4579 ja nr JV-MAA-1/4391 ning 7. novembri 2017 nr JV-MAA-1/4497 avaldustest

1. Seada isiklikud kasutusõigused tähtajaga 50 aastat Elektrilevi OÜ (äriregistri kood 11050857, aadress Kadaka tee 63, Tallinn 12915), edaspidi õigustatud isik, kasuks Tallinna linna omandis olevatele järgmistele kinnisasjadele korralduse lisas 1 nimetatud ning alljärgnevate tingimustega:

1.1 Õismäe tee 54a kinnisasjale Haabersti linnaosas (kinnistusregistriosa nr 414850, katastritunnus 78401:101:0697, pindala 8153 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa, maa valitseja Haabersti Linnaosa Valitsus):

1.1.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 316 m2, mis on korralduse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.1.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 3,16 eurot aastas;

1.2 Õismäe tee õueala 4 kinnisasjale Haabersti linnaosas (kinnistusregistriosa nr 27105601, katastritunnus 78401:101:0237, pindala 9792 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa, maa valitseja Haabersti Linnaosa Valitsus):

1.2.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 43 m2, mis on korralduse lisaks 3 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 0,43 eurot aastas;

1.3 Õismäe tee 83a kinnisasjale Haabersti linnaosas (kinnistusregistriosa nr 25818701, katastritunnus 78406:603:0151, pindala 6914 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa, maa valitseja Haabersti Linnaosa Valitsus):

1.3.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 150 m2, mis on korralduse lisas 4 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.3.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 1,50 eurot aastas;

1.4 Õismäe tee kinnisasjale Haabersti linnaosas (kinnistusregistriosa nr 26207801, katastritunnus 78406:603:0135, pindala 203 832 m2, sihtotstarve transpordimaa, kinnisasja koormavad Sihtasutuse Kred Ex, Elektrilevi OÜ ja aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks seatud isiklikud kasutusõigused, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.4.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 408 m2, mis on korralduse lisaks 5 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.4.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 4,08 eurot aastas;

1.5 Õismäe tee õueala 5 kinnisasjale Haabersti linnaosas (kinnistusregistriosa nr 24059101, katastritunnus 78406:603:0106, pindala 4914 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa, kinnisasja koormab aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks seatud isiklik kasutusõigus, maa valitseja Haabersti Linnaosa Valitsus):

1.5.1 isikliku kasutusõiguse alade pindala on kokku 128 m2 (ala 1 on 114 m2  ja ala 2 on 14 m2), mis on korralduse lisaks 6 oleval skeemil tähistatud viirutustega;

1.5.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 1,28 eurot aastas;

1.6 Läänemere tee 62a kinnisasjale Lasnamäe linnaosas (kinnistusregistriosa nr 24058501, katastritunnus 78403:308:0046, pindala 5160 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa, maa valitseja Lasnamäe Linnaosa Valitsus):

1.6.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 11 m2, mis on korralduse lisaks 7 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.6.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 0,11 eurot aastas;

1.7 Läänemere tee T6 kinnisasjale Lasnamäe linnaosas (kinnistusregistriosa nr 26354401, katastritunnus 78403:308:0066, pindala 14 055 m2, sihtotstarve transpordimaa, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.7.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 74 m2, mis on korralduse lisaks 8 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.7.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 0,74 eurot aastas;

1.8 Läänemere tee 42 kinnisasjale Lasnamäe linnaosas (kinnistusregistriosa nr 26868301, katastritunnus 78403:308:0073, pindala 16 191 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa, maa valitseja Lasnamäe Linnaosa Valitsus):

1.8.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 10 m2, mis on korralduse lisaks 9 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.8.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 0,1 eurot aastas;

1.9 Roseni tänav T4 kinnisasjale Kesklinna linnaosas (kinnistusregistriosa nr 26397501, katastritunnus 78401:114:0101, pindala 3265 m2, sihtotstarve transpordimaa, kinnisasja koormab AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks seatud isiklik kasutusõigus ja reaalservituut kinnisasja kinnistusregistriosa nr 559701 igakordse omaniku kasuks, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.9.1 isikliku kasutusõiguse alade pindala on 64 m2, mis on korralduse lisaks 10 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.9.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 0,64 eurot aastas;

1.10 Juurdeveo tänav kinnisasjale Kesklinna linnaosas (kinnistusregistriosa nr 27106401, katastritunnus 78401:101:0265, pindala 13759 m2, sihtotstarve transpordimaa, kinnisasja koormavad AKTSIASELTSI TALLINNA VESI, Elektrilevi OÜ, Telia Eesti ASi, ASi GoProperty  ja ASi Eesti Gaas kasuks seatud isiklikud kasutusõigused, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.10.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 58 m2, mis on korralduse lisaks 11 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.10.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 0,58 eurot aastas.

2. Isiklike kasutusõiguste esemeteks on korralduse punktides 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.9 nimetatud kinnisasjadel maakaabelliinid, punktis 1.7 nimetatud kinnisasjal maakaabelliin ning jaotus- ja liitumiskilp, punktis 1.8 nimetatud kinnisasjal jaotus- ja liitumiskilp ning punktis 1.10 nimetatud kinnisasjal maakaabelliin ja jaotus- ning liitumiskilbi kaitsevöönd, edaspidi tehnorajatis.

3. Tallinna Linnavaraametil:

3.1 korraldada isiklike kasutusõiguste seadmise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

3.2 teha korraldus teatavaks Elektrilevi OÜle, Sihtasutusele KredEx, aktsiaseltsile Tallinna Soojus, AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI, ASile Eesti Gaas, Telia Eesti ASile, ASile GoProperty, Haabersti Linnaosa Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

Lisad