Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1884
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1884-k

Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2, asjaõigusseaduse § 61, § 641, § 1581 lg 1, lg 11, § 1582 lg 1, § 179 lg 1, § 225, § 226 lg 2, § 228, § 250, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lg 1, ehitusseadustiku § 70, § 77 lg 1, lg 2 p 1 ja 5, § 80 lg 1 p 1 alusel ja kooskõlas majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015 määruse nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded” § 10 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määrusega nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord” ning tulenevalt Elektrilevi OÜ volitatud esindaja 20. novembri ja 28. novembri 2017 avaldustest

1. Seada isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat Elektrilevi OÜ (äriregistri kood 11050857, aadress Kadaka tee 63, Tallinn 12915), edaspidi õigustatud isik, kasuks Tallinna linna omandis olevale Valdeku tänav T7 kinnisasjale Nõmme linnaosas (kinnistusregistriosa nr 24985301, katastritunnus 78404:405:0048, pindala 8607 m2, sihtotstarve transpordimaa, kinnisasja koormab Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklik kasutusõigus, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet) korralduse lisas 1 nimetatud ning alljärgnevate tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 66 m2, mis on korralduse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 0,66 eurot aastas.

2. Isikliku kasutusõiguse esemeks on korralduse punktis 1 nimetatud kinnisasjal maakaabelliinid, edaspidi tehnorajatis.

3. Tallinna Linnavaraametil:

3.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

3.2 teha korraldus teatavaks Elektrilevi OÜle ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

Lisad