Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
06.12.2017- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1883
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1883-k

Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2, asjaõigusseaduse § 61, § 641, § 1581 lg-te 1 ja 11, § 1582 lg 1, § 179 lg 1, § 225, § 226 lg 2, § 228, § 250, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lg 1, elektroonilise side seaduse § 1 lg 2, § 2 p 8, ehitusseadustiku § 70, § 78, § 80 lg 2 alusel ja kooskõlas majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015 määruse nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded” § 1 lg 1 p-ga 4 ja § 14 p-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määrusega nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord” ning tulenevalt Elering AS volitatud esindaja 14. novembri 2017 avaldusest nr 19-2/2017/64

1. Seada isiklikud kasutusõigused tähtajaga 50 aastat Elering ASi (äriregistri kood 11022625, aadress Kadaka tee 42, Tallinn 12915), edaspidi õigustatud isik, kasuks Tallinna linna omandis olevatele järgmistele kinnisasjadele korralduse lisas 1 nimetatud ning alljärgnevate tingimustega:

1.1 Kadaka tee T2 kinnisasjale Mustamäe linnaosas (kinnistusregistriosa nr 24378101, katastritunnus 78405:502:0145, pindala 39860 m2, sihtotstarve transpordimaa, kinnisasja koormavad Elektrilevi OÜ, Elering ASi ja AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks seatud isiklikud kasutusõigused, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.1.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 128 m2, mis on korralduse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.1.2 isikliku kasutusõiguse tasu on 1,28 eurot aastas;

1.2 Kadaka tee T3 kinnisasjale Mustamäe linnaosas (kinnistusregistriosa nr 24874501, katastritunnus 78405:502:0147, pindala 26902 m2, sihtotstarve transpordimaa, kinnisasja koormavad AKTSIASELTSI TALLINNA VESI ja Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklikud kasutusõigused, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.2.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 41 m2, mis on korralduse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2.2 isikliku kasutusõiguse tasu on 0,41 eurot aastas.

2. Isiklike kasutusõiguste esemeteks on korralduse punktis 1 nimetatud kinnisasjadel sidekanalisatsioon, edaspidi tehnorajatis.

3. Tallinna Linnavaraametil:

3.1 korraldada isiklike kasutusõiguste seadmiste võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

3.2 teha korraldus teatavaks Elering ASile, Elektrilevi OÜle, AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

Lisad