Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1882
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1882-k

Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2, asjaõigusseaduse § 61, § 641, § 1581 lg 1, lg 11, § 1582 lg 1, § 179 lg 1, § 225, § 226 lg 2, § 228, § 250, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lg 1, ehitusseadustiku § 70, § 74, § 80 lg 1 p 2, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 31 lg 2 alusel ja kooskõlas keskkonnaministri 16. detsembri 2005 määruse nr 76 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus” § 2 lg-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määrusega nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ ning tulenevalt AKTSIASELTSI TALLINNA VESI 10. novembri 2017 nr PR/1667008-5 ja 14. novembri 2017 nr PR/1733593-11 avaldustest

1. Seada isiklikud kasutusõigused tähtajaga 50 aastat AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (äriregistri kood 10257326, aadress Ädala tn 10, Tallinn 10614), edaspidi õigustatud isik, kasuks Tallinna linna omandis olevatele järgmistele kinnisasjadele korralduse lisas 1 nimetatud ning alljärgnevate tingimustega:

1.1 Suur-Sõjamäe tänav T2 kinnisasjale Lasnamäe linnaosas (kinnistusregistriosa nr 25846101, katastritunnus 78403:315:0106, pindala 10082 m2, sihtotstarve transpordimaa, kinnisasja koormavad AKTSIASELTSI TALLINNA VESI ja Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklikud kasutusõigused, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.1.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 340 m2, mis on korralduse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.1.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 3,40 eurot aastas;

1.2 Mahla tänav T5 kinnisasjale Nõmme linnaosas (kinnistusregistriosa nr 5539250, katastritunnus 78401:101:2064, pindala 5179 m2, sihtotstarve transpordimaa, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.2.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 818 m2, mis on korralduse lisaks 3 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 8,18 eurot aastas;

1.3 Mahla tänav T4 kinnisasjale Nõmme linnaosas (kinnistusregistriosa nr 3238950, katastritunnus 78401:101:1196, pindala 6344 m2, sihtotstarve transpordimaa, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.3.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 3074 m2, mis on korralduse lisaks 4 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.3.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 30,74 eurot aastas;

1.4 Mahla tänav T3 kinnisasjale Nõmme linnaosas (kinnistusregistriosa nr 3976950, katastritunnus 78401:101:1527, pindala 11811 m2, sihtotstarve transpordimaa, kinnisasja koormab Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklik kasutusõigus, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.4.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 7022 m2, mis on korralduse lisaks 5 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.4.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 70,22 eurot aastas;

1.5 Orava tänav kinnisasjale Nõmme linnaosas (kinnistusregistriosa nr 26207701, katastritunnus 78404:403:0085, pindala 6239 m2, sihtotstarve transpordimaa, kinnisasja koormab Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklik kasutusõigus, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.5.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 3807 m2, mis on korralduse lisaks 6 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.5.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 38,07 eurot aastas;

1.6 Rulli tänav T2 kinnisasjale Nõmme linnaosas (kinnistusregistriosa nr 5521950, katastritunnus 78401:101:2094, pindala 4179 m2, sihtotstarve transpordimaa, maa valitseja Tallinna Kommunaalamet):

1.6.1 isikliku kasutusõiguse ala pindala on 2325 m2, mis on korralduse lisaks 7 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.6.2 tasu isikliku kasutusõiguse eest on 23,25 eurot aastas.

2. Isiklike kasutusõiguste esemeteks on korralduse punktis 1.1 nimetatud kinnisasjal veetorustik, punktis 1.2 nimetatud kinnisasjal kanalisatsioonitorustik, punktides 1.3, 1.4 ja 1.5 nimetatud kinnisasjadel vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning punktis 1.6 nimetatud kinnisasjal kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikud, edaspidi tehnorajatis.

3. Tallinna Linnavaraametil:

3.1 korraldada isiklike kasutusõiguste seadmise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

3.2 teha korraldus teatavaks AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI, Elektrilevi OÜle ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

Lisad