Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rõugu tänav T3 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1881
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1881-k

Rõugu tänav T3 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine

Asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, § 641, võlaõigusseaduse § 175 lg-te 2 ja 5, § 188 lg 1, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 Linnavara valitsemise kord § 5 ja § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2017 korraldusest nr 1005-k „Rõugu tn 22, 24 ja 26 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Rõugu tänav T3 kinnisasi, edaspidi kinnisasi, (kinnistusregistriosa nr 12574301, katastritunnus 78406:606:6900, pindala 1506 m², sihtotstarve transpordimaa), mis on Tallinna linnale vajalik Rõugu tn 22, 24 ja 26 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, kohaselt ehitatava sõidu- ja kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

1.1  tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab kinnisasjale sõidu- ja kõnnitee, edaspidi tee, detailplaneeringust huvitatud isik(ud);

1.2  kinnisasja omanikul esitada Tallinna Kommunaalametile tee kohta vastavalt kas väljatrükk ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusluba koos digitaalse teostusjoonisega;

1.3 kinnisasja valdus antakse Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle kinnisasjale ehitatud tee üleandmise-vastuvõtmise aktiga 1 kuu jooksul arvates kinnisasja nr 218001 jagamisel moodustatavale Rõugu tänav T2 kinnisasjale (katastritunnus 78406:606:4240) ehitatud tee kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

1.4 kinnisasja omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul kinnisasja nr 218001 jagamisel moodustatavale Rõugu tänav T2 kinnisasjale ehitatud teerajatiste üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates;

1.5 kui kinnisasja omanik ei ole ilmunud kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingut sõlmima 3 kuu jooksul kinnisasja nr 218001 jagamisel moodustatavale Rõugu tänav T2 kinnisasjale ehitatud teerajatiste üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates, kohustub kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

1.6 kinnisasja omanik võib kinnisasja võõrandada kolmandatele isikutele Tallinna linna nõusolekul ja tingimusega, et käesoleva korralduse alusel võetavad kohustused antakse üle kolmandale isikule. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 6400 eurot;

1.7 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata 2 aasta jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

1.8 kinnisasjal ei lasu kolmandate isikute, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute, õigusi, välja arvatud tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks kinnisasjale seatud ja seatavad isiklikud kasutusõigused ning Energate OÜ kasuks seatud isiklikku kasutusõigust koormav pant Nordea Bank AB kasuks;

1.9 kinnisasja koormavad teeservituut ja hüpoteek ei jää koormama Tallinna linnale võõrandavat kinnisasja;

1.10 taotleda eelmärke kandmist kinnisasja kinnistusregistriosa nr 12574301 kolmandasse (III) jakku kinnisasja omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks;

1.11 kinnisasja Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub kinnisasja omanik.

2. Nõustuda Rõugu tänav T3 kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja - rajatiste talumiseks

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnisasja valitsejaks kinnisasja kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Kommunaalametil:

4.1 võtta kinnisasja valdus üle vastavalt punktile 1.3;

4.2 edastada punktis 1.3 nimetatud kinnisasja valduse üleandmise-vastuvõtmise akti koopia Tallinna Linnavaraametile.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

5.2 teha korraldus teatavaks osaühingule BlueSky Project ja Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes