Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mäepealse tn 21 kinnisasjast moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine, kinnisasjale Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ning kinnisasjadele ja isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2017 korraldus number 1880
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. detsember

2017 nr

1880-k

Mäepealse tn 21 kinnisasjast moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine, kinnisasjale Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ning kinnisasjadele ja isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine

Asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, § 641, § 179 lg 1, § 225, § 228, võlaõigusseaduse § 175 lg-te 2 ja 5, § 188 lg 1, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord” § 5 ja § 6 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 korraldusest nr 34-k „Mäepealse tn 21 ja 25 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Mustamäe ja Nõmme linnaosas

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Mäepealse tn 21 ja 25 kinnistute detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, kohaselt Mäepealse tn 21 kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 320801, katastritunnus 78404:409:0066, pindala 95544 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) moodustatavad järgmised kinnisasjad, edaspidi kinnisasjad, mis on Tallinna linnale vajalikud kinnisasjadele ehitatavate sõidu-, kõnni-, jalgratta- ja jalgtee ning laste mänguväljaku ja haljasala avaliku kasutamise tagamiseks:

1.1 transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 5049 m2 (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 9), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa I;

1.2 transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 1907 m2 (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 19), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa II;

1.3 üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 44076 m2 (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 20), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa III.

2. Omandada punktis 1 nimetatud kinnisasjad järgmiste tingimustega:

2.1 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab punktides 1.1 ja 1.3 nimetatud kinnisasjadele sõidu-, kõnni-, jalgratta- ja jalgtee ning laste mänguväljaku detailplaneeringust huvitatud isik(ud);

2.2 kinnisasja omanikel esitada Tallinna Kommunaalametile sõidu- ja kõnnitee kohta vastavalt kas väljatrükk ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusluba koos digitaalse teostusjoonisega ja anda punktis 1.1 nimetatud kinnisasja valdus Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga 1 kuu jooksul arvates sõidu- ja kõnnitee kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

2.3 kinnisasja omanikel esitada Mustamäe Linnaosa Valitsusele laste mänguväljaku ning jalgratta- ja jalgtee kohta vastavalt kas väljatrükk ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusluba koos digitaalse teostusjoonisega ja anda punktis 1.3 nimetatud kinnisasja valdus Tallinna linnale (Mustamäe Linnaosa Valitsusele) üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga 1 kuu jooksul arvates laste mänguväljaku ning jalgratta- ja jalgtee kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

2.4 punktides 1.1 ja 1.3 nimetatud kinnisasjade omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul kinnisasjade valduse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates;

2.5 punktis 1.2 nimetatud kinnisasja omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul kinnisasja maakatastris registreerimisest arvates;

2.6 punktis 1.2 nimetatud kinnisasja valdus loetakse Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle antuks kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingu sõlmimisega;

2.7 kui kinnisasja omanikud ei ole ilmunud kinnisasjade omandi üleandmise asjaõiguslepingut  sõlmima 3 kuu jooksul punktides 1.1 ja 1.3 nimetatud kinnisasjade valduse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates, kohustuvad kinnisasja omanikud maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

2.8 kui kinnisasja omanikud ei ole ilmunud kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingut sõlmima 3 kuu jooksul punktis 1.2 nimetatud kinnisasja maakatastris registreerimisest arvates, kohustuvad kinnisasja omanikud maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

2.9 kinnisasjade osasid, mis võõrandatakse Tallinna linnale, võib kolmandatele isikutele võõrandada Tallinna linna nõusolekul ja tingimusega, et käesoleva korralduse alusel võetavad kohustused antakse üle kolmandale isikule. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksavad kohustust rikkunud kinnisasja omanikud Tallinna linnale leppetrahvi 6400 eurot iga võõrandatava kinnisasja osa eest;

2.10 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikel on õigus ühepoolselt kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata 2 aasta jooksul kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

2.11 kinnisasjal ei lasu kolmandate isikute, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute, õigusi, välja arvatud tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatud ja seatavad isiklikud kasutusõigused;

2.12 taotleda eelmärke kandmist Mäepealse tn 21 kinnisasja kinnistusregistriosa nr 320801 kolmandasse (III) jakku kinnisasja 5049 m2 suuruse osa, kinnisasja 1907 m2 suuruse osa ja kinnisasja 44076 m2 suuruse osa omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks. Mäepealse tn 21 kinnisasjast detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamisel jääb eelmärge koormama ainult Tallinna linnale võõrandatavaid kinnisasju, mis on detailplaneeringus tähistatud positsioonidega 9, 19 ja 20;

2.13 kinnisasjade Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasuvad kinnisasja(de) omanikud.

3. Nõustuda Mäepealse tn 21 kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

4. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks isiklike kasutusõiguste seadmist Mäepealse tn 21 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 320801, katastritunnus 78404:409:0066, pindala 95544 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%), punktis 4 edaspidi kinnisasi, detailplaneeringu kohaselt ehitatava sõidu-, kõnni-, jalgratta- ja jalgtee, punktis 4 kõik koos edaspidi tee, avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

4.1 isiklikud kasutusõigused seatakse tähtajatult;

4.2 õigustatud isik isiklike kasutusõiguste eest kinnisasja omanikele tasu ei maksa;

4.3 isiklike kasutusõiguste aladeks on kinnisasja järgmised osad:

4.3.1 kinnisasja 1200 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud ruudustusega - isikliku kasutusõiguse ala A;

4.3.2 kinnisasja 79 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud ruudustusega - isikliku kasutusõiguse ala B;

4.4 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab kinnisasjadele tee detailplaneeringust huvitatud isik(ud);

4.5 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alale A ehitatavat sõidu- ja kõnniteed ning isikliku kasutusõiguse alale B ehitatavat jalgratta- ja jalgteed ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava teena, st et sõidu- ja kõnniteel võivad igat liiki sõidukitega ja jalgsi ning jalgratta- ja jalgteel võivad jalgrattaga ja jalgsi liigelda kõik isikud ööpäevaringselt piiramatu arv kordi vastavalt detailplaneeringule ja liikluskorraldusele;

4.6 õigustatud isik kohustub kasutama isiklike kasutusõiguste alasid heaperemehelikult ja vastavalt nende otstarbele;

4.7 kinnisasja omanikud kohustuvad:

4.7.1 esitama Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) tee kohta vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega ning andma isikliku kasutusõiguse ala valduse Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle 1 kuu jooksul arvates tee kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

4.7.2 remontima teed ning hoidma selle korras vastavalt seaduse nõuetele, nõudmata õigustatud isikult remondi- ja korrashoiukulude hüvitamist;

4.7.3 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tee sihipärast kasutamist;

4.7.4 kinnisasjade koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasjad koormatakse, käesolevas punktis 4 nimetatud isiklikest kasutusõigustest;

4.7.5 kinnisasja(de) võõrandamisel andma isiklike kasutusõiguste seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja(de) omandaja(te)le;

4.8 detailplaneeringu kohaselt Mäepealse tn 21 kinnisasja jagamisel jääb isiklik kasutusõigus, mille alaks on punktis 4.3.1 nimetatud kinnisasja osa koormama moodustatavat kinnisasja, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 16 ja isiklik kasutusõigus, mille alaks on punktis 4.3.2 nimetatud kinnisasja osa koormama moodustatavat kinnisasja, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 18;

4.9 taotleda isiklike kasutusõiguste kandmist kinnistusraamatusse;

4.10 isiklike kasutusõiguste seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasuvad kinnisasja omanikud.

5. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud kinnisasjade valitsejaks kinnisasjade kinnistusraamatusse kandmisest arvates ning punktides 4.3.1 ja 4.3.2 nimetatud isiklike kasutusõiguste valitsejaks isiklike kasutusõiguste kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

6. Määrata Mustamäe Linnaosa Valitsus punktis 1.3 nimetatud kinnisasja valitsejaks kinnisasja kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

7. Tallinna Kommunaalametil:

7.1 võtta kinnisasja valdus üle vastavalt punktile 2.2 ja võtta isiklike kasutusõiguste alade valdused üle vastavalt punktile 4.7.1;

7.2 edastada punktis 7.1 nimetatud valduse üleandmise-vastuvõtmise aktide koopiad Tallinna Linnavaraametile.

8. Mustamäe Linnaosa Valitsusel:

8.1 võtta kinnisasja valdus üle vastavalt punktile 2.3;

8.2 edastada punktis 8.1 nimetatud valduse üleandmise-vastuvõtmise aktide koopiad Tallinna Linnavaraametile.

9. Tallinna Linnavaraametil:

9.1 korraldada kinnisasjade tasuta võõrandamise lepingu, isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu ja asjaõiguslepingute sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

9.2 teha korraldus teatavaks Anti Roosnupule, Peeter Toomsoole, Tallinna Kommunaalametile ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Tallinna linnale omandatavate kinnisasjade ja isiklike kasutusõiguste alade asukoha skeem