Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Riigigümnaasiumite asutamise kohta arvamuse andmine, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale
Tallinna Linnavolikogu 30.11.2017 otsus number 166
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

30. november 2017 nr 166

Riigigümnaasiumite asutamise kohta arvamuse andmine, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale

Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 61 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määrusega nr 8 kehtestatud „Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kavaga 2013-2021” ning lähtuvalt Tallinna koolivõrgu korrastamise vajadustest

1. Nõustuda Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekuga asutada Tallinna linna haldusterritooriumil kuni kolm riigigümnaasiumi.

2. Kiita heaks lisatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe projekt (lisa).

3. Volitada linnapea Taavi Aasa Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele.

4. Volitada Tallinna Linnavalitsust sõlmima käesoleva otsuse punktis 2 nimetatud kokkuleppe elluviimiseks vajalikke kokkuleppeid.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha korraldus teatavaks linnapea Taavi Aasale ning Haridus- ja Teadusministeeriumile.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2017
otsuse nr 166
LISA

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkulepe

Tallinnas                                                                                                                                       2017

Lähtudes „Elukestva õppe strateegia“ koolivõrgu programmist, Tallinna linna (edaspidi linn) munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kavast 2013-2021, poolte soovist korrastada linna koolivõrk ja arvestades Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) valmisolekut riigigümnaasiumide asutamiseks ja pidamiseks Tallinna linnas, lepivad Tallinna Linnavalitsus ning ministeerium kokku alljärgnevas:

1. Ministeerium asutab Tallinna linna territooriumil kuni kolm riigigümnaasiumi, kokku vähemalt 2000 õppekohaga. Riigigümnaasiumid alustavad õppetööd perioodil 1. september 2020 kuni 1. september 2023. Riigigümnaasiumid luuakse gümnaasiumihariduse omandamiseks eelkõige Tallinna linna ja Harju maakonna õpilastele.

2. Riigigümnaasiumite ehitamiseks esitab ministeerium ja Tallinna põhikoolide ehitamiseks esitab linn taotlused toetuse saamiseks Euroopa Liidu tõukefondide meetmetest. Toetuse saamisel ehitatakse riigigümnaasiumidele ja Tallinna põhikoolidele nüüdisaegsed, kompaktsed, efektiivse ruumikasutusega ja väikeste ülalpidamiskuludega õppekompleksid.

3. Riigigümnaasiumi tegevuse alustamisel vähendab linn vastuvõttu täistsüklikoolide gümnaasiumiastmesse vähemalt selles mahus, kui riigigümnaasiumitesse õppekohti vastuvõtuks luuakse.

4. Linn ja ministeerium teevad koostööd linna koolivõrgu korrastamisel põhikoolide ja gümnaasiumite lahutamiseks. Pooled jätkavad läbirääkimisi koolivõrgu korrastamise põhimõtete ja tähtaegade kokkuleppimiseks.

5. Kui riigigümnaasium asutatakse Tallinna linna kooli või koolide gümnaasiumiosade baasil, siis sõlmivad pooled selleks detailsema kokkuleppe, milles määratletakse riigigümnaasiumide loomisega hõlmatud koolide ümberkorralduspõhimõtted ja riigigümnaasiumide tegevuse alustamise täpsemad tingimused ning ajakava.

Tallinna Linnavalitsus

Haridus- ja Teadusministeerium

Taavi Aas

Mailis Reps

Linnapea

Minister

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees