Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine Narva mnt 95 asuvate äriruumide allüürile andmiseks LPS Global OÜ-le, äriruumi üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Riho Rõõmusele
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2017 korraldus number 1868
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. november

2017 nr

1868-k

Nõusoleku andmine Narva mnt 95 asuvate äriruumide allüürile andmiseks LPS Global OÜ-le, äriruumi üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Riho Rõõmusele

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 9 lg 2 ja 30. oktoobri 2014 otsuse nr 162 „Tallinna Lauluväljaku Narva mnt 95 kinnisasja koos kinnisasjal asuvate hoonete ja rajatistega ning Narva mnt 79a hoonete tasuta kasutusse andmine Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak” p 2.3.3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2003 otsusega nr 367 kinnitatud Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak põhikirja p-dega 2.2.2 ja 3.3 ning tulenevalt Tallinna Lauluväljaku komisjoni 14. juuni 2016 töökoosoleku protokolli nr 1 otsusest ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak 24. mail 2017 saadetud taotlusest

1. Lubada Sihtasutusel Tallinna Lauluväljak (registrikood 90008436) anda viieks aastaks ja üüriga 1000 eurot kuus allüürile aadressil Narva mnt 95 asuv piletikassa hoone, üldpinnaga 88,9 m2, LPS Global OÜ-le (registrikood 12499921).

2. Kiita heaks juurdelisatud Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak ja LPS Global OÜ vaheline äriruumi üürilepingu projekt (lisa).

3. Volitada Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak juhatuse liiget Riho Rõõmust alla kirjutama punktis 2 nimetatud lepingule.

4. LPS Global OÜ-l on õigus sõlmida punktis 2 nimetatud äriruumi üürileping ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui LPS Global OÜ ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

5. Tallinna Kultuuriametil teha korraldus teatavaks Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak ja LPS Global OÜ-le.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad