Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raekoja plats 16 // Vene tn 3 äriruumi allkasutusse andmine (Mittetulundusühing Erasmus Student Network Tallinn)
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2017 korraldus number 1860
Redaktsiooni kehtivus: - 27.06.2018

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 27.06.2018 nr 1019

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. november

2017 nr

1860-k

 

 

Raekoja plats 16 // Vene tn 3 äriruumi allkasutusse andmine (Mittetulundusühing Erasmus Student Network Tallinn)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 9 lg-ga 2 ja 24. augusti 2017 otsuse nr 108 „Raekoja plats 16 // Vene tn 3 äriruumi tasuta kasutamise lepingu pikendamine (Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud), lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Pukile” p-ga 2.5 ning tulenevalt Mittetulundusühingu Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud ja Mittetulundusühingu Erasmus Student Network Tallinn 30. oktoobri 2017 ühisavaldusest

 

 

         

1. Lubada Mittetulundusühingul Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud (registrikood 80246844) anda tasuta allkasutusse Mittetulundusühingule Erasmus Student Network Tallinn (registrikood 80182133) Raekoja plats 16 // Vene tn 3 osa katusekorruse äriruumist nr 5-31 inventeerimisplaanil (edaspidi äriruum), pinnaga 11,9 m2, järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumi allkasutusleping sõlmitakse 13. juulini 2018;

1.2 äriruumi kasutatakse kontorina;

1.3  allkasutaja tasub igakuiselt äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud) ning kasutatava äriruumi eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud.

2. Sõlmitav allkasutusleping ja edaspidi sõlmitavad lepingu lisad tuleb eelnevalt kooskõlastada ning esitada koopia lepingust ja sõlmitavatest lisadest kolme tööpäeva jooksul pärast alla kirjutamist Tallinna Kesklinna Valitsusele.

3. Äriruumi põhilepingu lõppemisel tuleb äriruum linnale tagastada vabana kõigist kolmandate isikute õigustest.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud ja Mittetulundusühingule Erasmus Student Network Tallinn.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär