Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 77 vertikaaltala osa üürile andmine (Elisa Eesti AS)
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2017 korraldus number 1859
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. november

2017 nr

1859-k

Narva mnt 77 vertikaaltala osa üürile andmine (Elisa Eesti AS)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 3 lg 3 p-ga 2, §-ga 4, § 5 lg 1 p-ga 2 ja lg 2 p-dega 1-7 ja 9-11, §-ga 7, § 8 lg-ga 3, § 41 p-ga 4, § 42 lg-ga 1, §-ga 44, § 45 lg-ga 1 ja §-dega 48 ja 49 ja arvestades vajadusega tagada Russalka ristmiku piirkonnas sideteenuse kättesaadavus pärast Reidi tee ehitust ning tulenevalt Elisa Eesti AS 25. oktoobri 2017 avaldusest nr 2-1/78

1. Anda otsustuskorras Elisa Eesti AS-le (registrikood 10178070) viieks aastaks üürile Narva mnt 77 osa katusekorruse vertikaaltalast (edaspidi äriruum) pinnaga 1,0 m2.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel sõlmida Elisa Eesti AS-ga äriruumi üürileping Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud „Äriruumi üürilepingu tingimustes” sätestatud tingimustel, arvestades järgmist:

2.1 äriruumi kasutatakse mobiilside antennide, raadiomoodulite ja raamkapi paigaldamiseks, millega kaasneb õigus rajada ja paigaldada hoonesse seadmete ekspluateerimiseks vajalikud läbiviigud, ühendused ja kaabeldused;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele iga kuu:

2.2.1 üüri äriruumi kasutamise eest 100 eurot kuus;

2.2.2 äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, elektrienergia jms) maksud ja koormised;

2.3 üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suuruse ei muutu;

2.4 äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.4.1 üürnik hoidub seadmete ekspluateerimisel tegevusest, mis võiks põhjustada üüritava äriruumiga samas hoones asuvate raadio- ja telefoniseadmete häireid;

2.4.2 üürileandja ei parenda üürile antavat äriruumi, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendamiseks tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest;

2.4.3 äriruumi allüürile andmine on keelatud;

2.5 üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab lepingu sõlmimisest.

3. Elisa Eesti AS-l on õigus punktis 2 nimetatud äriruumi üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui Elisa Eesti AS ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Elisa Eesti AS-le, Tallinna Kommunaalametile ja ameti hallatavale asutusele Kadrioru Park ning avaldada teade äriruumi üürilepingu sõlmimisest Tallinna linna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär